Amendement SGP aangenomen

In de vergadering van het algemeen bestuur op dinsdag 26 september 2017 is het beleidsstuk over waterkwaliteit geamendeerd aangenomen. Het amendement van de SGP, het CDA en de ChristenUnie gaf een verrassende wending aan de behandeling van de nota Zicht op Waterkwaliteit.

Tijdens een opiniërende behandeling van het thema Waterkwaliteit op 6 juli, zijn de ambities van alle partijen op het gebied van nieuwe stoffen (medicijnresten, zwerfafval/microplastics en antibioticaresistente stoffen) en agrarische emissies (gewasbeschermingsmiddelen) geïnventariseerd. Het resultaat lag dinsdag ter besluitvorming voor.

In het collegevoorstel was een intensivering van het toezicht en handhaving op zowel de percelen als de boerenerven opgenomen alsmede het verhogen van de controlefrequentie op agrarische bedrijven met een verhoogd risicoprofiel.

De SGP is van mening dat notoire overtreders aangepakt moeten worden, maar binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden op vrijwillige basis uitstekende resultaten geboekt. Het peleton is in beweging, alleen de achterhoede nog. En dan is advies, stimulering, kennisoverdracht en begeleiding een veel beter middel dan het verhogen van het toezicht.

Door het initiatief van de C3-fracties (CDA, ChristenUnie en SGP) is een amendement ingediend om niet in te stemmen met dit extra toezicht op agrariërs. Dit amendement is aangenomen !