| |

Algemene Beschouwingen 2015 SGP Zuiderzeeland

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door dhr. Jacob de Borst op ​24 november 2015 tijdens de Algemene Beschouwingen bij Waterschap Zuiderzeeland.
 
Mevrouw de voorzitter, geacht college, AV-leden,
 
Boven deze eerste algemene beschouwing van de SGP in dit Waterschap heb ik het woord ‘RICHTSNOER’ geschreven. Het Van Dale dr. Schuyl Groot Puzzelwoordenboek geeft daar een groot aantal synoniemen voor. Ik noem er negen: norm, peil, canon, model, regel, regiem, leidraad, maatstaf en reglement. En als ik al deze synoniemen op me in laat werken, dan zijn dit woorden die bij uitstek op ons waterschap slaan. Omdat u de fractievoorzitters het richtsnoer van 10 minuten spreektijd hebt opgelegd, werk ik er maar enkele uit.
 
1. Norm: Is een norm niet het richtsnoer waar onze primaire waterkeringen aan moeten voldoen?
2. Peil: Is het peil niet het richtsnoer waarop ons waterschap het niveau van de waterlichamen stuurt?
3. Canon: Op de webpagina van Zuiderzeeland is de canon van ons Waterschap Zuiderzeeland te vinden.
4. Model: De waterhuishouding in Flevoland en het aansturen van gemalen zijn gevat in een rekenmodel, waarmee de effecten van regen, verdroging en onttrekkingen berekend worden.
5. Regel: Brussel legt ons regels op om de waterkwaliteit te verbeteren waardoor wij duurzame oevers aan leggen.
6. Regiem: De begroting 2016 die wij vandaag vaststellen is het regiem waaronder of waarmee het college volgend jaar aan de slag moet.
7. Maatstaf: In de legesverordening van Zuiderzeeland is in artikel 3 opgenomen dat leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 
Binnen de C3-fracties mag ik als SGP’er de standpunten vertolken inzake waterkwantiteit en energie. Maar in de algemene beschouwingen hebben we dit principe losgelaten, zonder elkaar voor de voeten te lopen. Naar aanleiding van de MJB wil ik vijf dingen naar voren brengen.
 
1. Je zou maar wonen in een straat die Jol of Schoener heet. En dan niet in Lelystad, maar in Lemmer. Je betaalt aan het Waterschap Zuiderzeeland, maar de MJB spreekt alleen maar over Flevoland. Zelfs het filmpje bij de introductie van het nieuwe bestuursprogramma zegt dat wij zorgen voor veiligheid, schoon en voldoende water in Flevoland. Voorzitter, ik breek een lans om het woord Flevoland los te laten en consequent over ons beheergebied te spreken.
2. Een goed luisteraar heeft in de bijdrage van collega De Graaf vorige Algemene Vergadering gehoord dat binnen de C3-fracties een meerderheid was voor het toenmalige voorstel Floriade. De SGP ging in het voorstel niet mee en ik grijp nu de gelegenheid aan onze worsteling inzake de Floriade te duidelijk te maken. De Floriade is een initiatief van gemeente Almere. Behalve een landbouwtentoonstelling, heeft het een veel breder doel. Het moet een grote economische spin off gaan genereren voor de regio. Drommen mensen moeten de Floriade rendabel maken. Wanneer staan die drommen mensen voor de kassa’s te wachten? Met name op zaterdag en helaas op zondag. Wat moet daar voor gedaan worden? Verkeersregelaars, parkeerbeheerders, kassapersoneel, exposanten, facilitaire diensten moeten juist dan de meeste arbeid verrichten. Voor de SGP weegt de zondagsrust zwaarder dan de eventuele economische spin off. Welk voorstel er in 2016 ook komt, dit aspect zullen wij altijd meenemen in onze afwegingen.
3. In het programma Voldoende Water lees ik over een verkenning naar flexibele waterpeilen. Voorzitter, het is uit mijn hart gegrepen en ik brand van nieuwsgierigheid naar de uitkomst. Het was mijn boodschap in de één minuutpraatjes tijdens de campagne begin dit jaar.
4. Ik beloofde terug te komen op energieneutraal bemalen. Volgens de Deltabeslissing IJsselmeergebied blijft het peil tot 2050 gelijk en daarna zou het mogelijk 10 tot 30 cm kunnen stijgen. 2050 is ver weg. Wat voor die tijd wel gaat gebeuren is een flexibel zomerpeil met verhogingen tot wel 40 tot 50 cm toe. Nu is pompenergie rechtevenredig met opvoerhoogte; de opvoerhoogte stijgt, dus ook de pompenergie. Gezien het nationale belang en het besluit op rijksniveau kan het niet zo zijn dat alleen de inwoners van ons beheergebied voor de extra energiekosten op gaan draaien. Wat ons betreft moet hier ook voor een verdeelsleutel komen naar analogie van het HoogWaterBeschermings-Programma.
5. Met de tariefsontwikkeling ben ik blij. De stijging van 1,75% voor de watersysteemheffing, vastgesteld bij de voorjaarsnota, is teruggebracht naar 1,25% Dat is altijd plezierig om te melden. Dank voor deze prestatie aan de hele organisatie. Wij gaan akkoord met de beslispunten inclusief de aangebrachte correcties bij de beantwoording van de technische vragen.
 
Mevrouw de voorzitter. Het woord richtsnoer ben ik ook gaan zoeken in het Boek der Boeken. In de Bijbel komt het woord 8 keer voor. Meestal in de betekenis van meetlint of paslood. Soms in de letterlijke betekenis als het land verdeeld moet worden of om een boom op te meten. Maar ook meer figuurlijk. Dan wordt een richtsnoer aangelegd om te bepalen of iets schoon (in de zin van mooi) is of ook: is het wel naar het recht? Is het wel overeenkomstig de wet? Of mijnheer Van Dale het van mij accepteert, weet ik niet, maar ik vind dat het woord grondslag ook best een goed synoniem is voor richtsnoer. Artikel 2 van de Statuten van de SGP geeft aan dat de partij zich stelt op de grondslag van Gods Woord.
 
En daarmee sluit ik deze algemene beschouwingen ook af. De hulp van die God wens ik u allen, dijkgraaf, college, ambtenaren en AV-leden toe voor het komende begrotingsjaar 2016.
 
Jacob de Borst
Fractievoorzitter SGP
AV Waterschap Zuiderzeeland

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties