Algemene beschouwingen 2018

Voorzitter,

 

De algemene beschouwingen van de SGP-fractie geef ik als titel ‘Levend Water’ mee. Voordat ik mijn gedachten de vrije loop laat, eerst een reactie op de concept meerjarenbegroting 2019-2022. De laatste van de vier op rij, in deze bestuurstermijn.  Inderdaad het is voor mij een concept, want ik wil deze begroting amenderen. Niet voor de Bühne, maar om recht te doen aan 1520 stemgerechtigden buiten de provinciegrenzen van Flevoland. Zoals iedereen in deze AV weet, heb ik vanaf het allereerste begin in 2015 een lans gebroken om ZZL niet het waterschap van Flevoland te laten zijn, maar van ons gehele beheergebied. En blijkbaar wordt de AV (of de kleinste gekozen fractie) op dit punt niet voldoende serieus genomen, zodat mij bij deze laatste algemene beschouwingen, niets anders rest dan met een amendement te komen die dit recht zet. Ik wil het u hierbij overhandigen.

 

Inhoudelijk kan de SGP-fractie instemmen met deze meerjarenbegroting en daarmee met de beslispunten 1 tot en met 5 van het AV-voorstel. In voostel 1 en 2 zit volgens mij een dubbeling. Want als wij de complete MJB vaststellen met voorstel 1, waarom moeten wij dan ook de eerste jaarschijf nog vaststellen? Moet dat dubbel vastgesteld worden?

 

Dan nu naar levend water.

 

Levend water heeft massa. Zeg maar een levende massa. Zo kijk ik naar de organisatie, zoals verwoord in het programma algemeen. Een positief en betrokken groep mensen, die gaat voor hun werk. De organisatie heeft behoorlijk het mes in zichzelf gezet om onder leiding van de SD te komen tot een zakelijkere benadering. En dat juich ik toe en dat mag nog wel een tandje meer. Het is prima dat het waterschap te pas en te onpas door diverse instanties als adviseur gevraagd mee te denken in wateropgaven, maar waarom is dat kostenloos? Indien men dezelfde vragen aan externen stelt, krijgt men een factuur. Als wij kennis niet in huis hebben, moeten we die ook duur inkopen. Waarom krijgen die raadvragende instanties dan geen factuur van ons?

 

Is wassend water levend water? Ik denk het wel. Dijken beschermen ons er tegen. We moeten aan de slag met onze dijken, maar het beste jongetje van de klas zijn, is ook weer overdreven. Het derde leven van de Knardijk heeft onze bijzondere belangstelling. Voor de SGP heeft die dijk wel een geschiedenis. Onze bijzondere belangstelling zal een ontwikkeling pal ten oosten van de A6 zijn. Indien daardoor die vreselijke Tong van Lucifer kan verdwijnen, dan is ons dat meer dan welkom. Het beeld wat daar staat, is een toonbeeld van de grote tegenstander van het Levende Water (met hoofdletters).

 

Levend water moet precies voldoende zijn. Niet te veel, niet te weinig. Het onderzoek naar flexibel malen wordt steeds weer uitgesteld. Van 2018, naar begin 2019 en nu 2021 Aandringen van uit onze C3-fracties om met de resultaten voor de a.s. verkiezingen te komen, gaat niet dus lukken. Dat is spijtig, want met de invoering daarvan kunnen veel doelen gerealiseerd worden: benutting van optimale energieprijzen en minimalisatie van storingsdiensten en zeker op zondag. Afgelopen zomer was de situatie zorgelijk. We hebben een robuust systeem, maar de leerpunten van de afgelopen zomer moeten we wel implementeren. Wat me wel zorgen baart is dat volgens de beantwoording van de technische vragen ‘onderhoud gemalen’ niet in de MJB zit. Is dat juist en zo ja, waarom?

 

Is zuiver water levend water? Juist wel; levend water heeft de juiste waterkwaliteit om onze gewassen te besproeien, voedsel te produceren om ons in het leven te behouden. Maar ook om sloten, singels en plassen op optimale kwaliteit te houden. Ook dat is een deel van onze taak om rentmeester te zijn. Tegengaan en voorkomen van vervuiling met medicijnresten en microplastics is onze taak. Maar ook daar geldt wat ons betreft, de vervuiler betaalt. Iedere vorm van reductie van vuillast, slibreductie of terugwinning van stoffen, kan op onze belangstelling rekenen.

 

 

Voorzitter, levend water komt ook in de Bijbel voor en wel op verschillende plaatsen. Het voert te ver om hier het vierde hoodstuk van het evangelie van Johannes te lezen, daarom vraag ik u dit vanavond thuis zelf te doen. Daar wordt een zondige vrouw door Jezus Christus het Levend Water aangeboden. Levend Water is daar een beeld van Hem zelf die machtig is haar zonden weg te wassen, te vergeven. En in het laatste Bijbelboek, Openbaring 7 wordt zelfs gesproken over levende fonteinen der wateren. En voorzitter, dat beeld, de vergelijking die de Bijbel bedoelt met het Levende Water wens ik u, het college van D&H, de organisatie, de AV en mezelf toe voor het nieuwe begrotingsjaar 2019.

 

Ik dank u.