Algemene beschouwingen 2017

Mevrouw de voorzitter,

Het had een thema van een preek kunnen zijn: “Een Volk dat Leeft, bouwt aan zijn Toekomst”. Men zegt wel eens, dat een goede preek bestaat uit drie punten. Die bewering deel ik niet maar het komt me vandaag wel goed uit. En daarom deel ik mijn Algemene Beschouwing toch maar op in 3 punten, die allen gaan over de toekomst; na 2018 dus. Vooraf spreek ik mijn dank uit voor de prettige leesbaarheid en prima helderheid van de begroting. Wilt u deze dank overbrengen?

 

Ik spreek met u over de woorden ‘volk’, ‘leeft’ en ‘toekomst’.

  1. Het woord ‘volk’ koppel ik aan Veiligheid: zonder veilige dijken kunnen we hier als volk niet wonen, werken, kerken en recreëren. Goede en schone fietspaden langs de dijken behoren tot dit laatste. De implementatie van de nieuwe normen staat voor ons niet ter discussie. Integrale toetsing en integrale oplossingen zoals bij Almere Duin, de overslaghaven en de Maritieme servicehaven juichen we toe. Wat ons betreft zou er in de toekomst best gekeken mogen worden naar bijvoorbeeld de functionaliteit van de Kadoeler keersluis, nu de Balgstuw zijn functie grotendeels heeft overgenomen. Vanmiddag is de Knardijk al besproken en de vorming van allianties. Welnu, de provincie Flevoland wil in 2030 energieneutraal zijn inclusief het energieverbruik van vervoer. Een alliantie tussen Zuiderzeeland en Provincie Flevoland om de Knardijk met zonnepanelen vol te leggen, is geboren. Dit voorkomt teloorgang van waardevolle landbouwgrond en de oriëntatie van de dijk is toch niet zo slecht?
  2. Het woord ‘leeft’ koppel ik aan Voldoende Water. Zonder water is er geen leven. Niet voor niets stroomden er 6000 jaar geleden 4 grote rivieren door het paradijs, de hof van Eden. Ik lees in het begin van de Bijbel dat het een lusthof geweest is. Als waterschap hebben wij de taak om te zorgen voor niet te veel en niet te weinig water. En als dat vanwege de functie kan, mag dat van de SGP best wat flexibeler. Volgend jaar wordt er nader onderzoek naar gedaan; de SGP zou het bijzonder op prijs stellen om voor de verkiezingen in 2019 de resultaten te horen. Vorige maand bij de BERAP hebben de C3-fracties daar ook al aandacht voor gevraagd. De diepste drijfveer voor de SGP op dit punt is: 6 dagen malen en 1 dag rust zonder storingsdienst. Samen met milieuvoordelen zien wij een volledige geautomatiseerd en elektrisch aangedreven gemaal Vissering dan ook als de meest wenselijke optie. Bij dit punt vragen we (ook bij het genoemde punt Kadoeler keersluis) om met out of the box denken te komen tot een mogelijke beperking van onze technische outillage en zo de daarmee samenhangende kapitaal- en onderhoudskosten te verlagen.
  3. Het woord ‘toekomst’ koppel ik aan Schoon Water. Wat zou Nederland er toch anders uitzien als iedereen de Bijbelse opdracht om deze aarde niet alleen te bebouwen, maar ook te bewaren, zou uitvoeren. Voor de zondeval (u weet wel: dat eten van de boom door Adam en Eva) volbracht de mens die opdracht, maar alles is zo anders geworden. Nu zijn er maatregelen nodig om onze wateren schoon te maken en schoon te houden. En daar staat de SGP met overtuiging achter. En dan is voorlichten en stimuleren beter dan afrekenen. Misschien is het wel een correlatie met het opvoeden van kinderen. Tijdens het werkbezoek ‘Bodem en Water’ aan de Lisdoddeweg op 5 juli kreeg in de indruk dat het peloton aan agrariërs al in beweging was. In de MJB lees ik dat dit nog gebeuren moet en dat verbaast ons wel een beetje. Een waterschap is gebaseerd op het collectiviteitsbeginsel. We betalen allemaal mee aan veiligheid, voldoende en schoon water. Wat ons betreft is dat beginsel niet oneindig breed. Als een gemeente kosten bespaart door geen riolering aan te leggen en in plaats daarvan moet een waterschap onevenredige kosten maken, dan dient zo’n gemeente toch echt aan de lat geplaatst te worden. Bij het besluit over discrepantie ging het ons om een rechtvaardige kostenverdeling; dat geldt wat ons betreft hier ook. En een laatste item bij dit punt: overmorgen is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de Kunststofketen en Zwerfafval. Dat onderstreept onze pitch die we als C3-fracties op 1 juli dit jaar opgesteld hebben over ‘Zicht op waterkwaliteit’. We zijn blij met deze aandacht.

Mevrouw de voorzitter, ik rond af.

De drie woorden Volk, Leeft en Toekomst bestaan ook met beginhoofdletters. En dan hebben we het over een echte preek. Een Volk met een hoofdletter is het volk van God: zij die de Heere Jezus Christus liefhebben. Een Volk dat Leeft, leeft met Hem en uit Hem. Dat Leven begint dus ook met een hoofdletter. En als u wilt weten hoe de Toekomst (met een hoofdletter) van dat Levende Volk er uitziet, dan citeer ik twee verzen uit Openbaring 22, het laatste hoofdstuk uit de Bijbel in de eeuwenoude Statenvertaling.

  1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
  2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

In deze tekstwoorden wordt symbolisch gesproken over de Toekomst van dat Levende volk:  er is voldoende water, zuiver water en dat geeft eeuwige vrucht.

De SGP gaat akkoord met de beslispunten 1 tot en met 6 en ik kies daarmee voor tariefscenario 3A. En daarmee deel ik het ingediende amendement niet. Zoals u weet heb ik in dit huis een aantal keren geuit dat het mij pijn doet dat agrariërs procentueel de grootste lastenstijgingen voor hun kiezen krijgen. Door de huidige kostentoedelingsmethode is dit helaas zo. Het verstrekte verloop van de kosten vanaf 2005 bij de najaarsbrief relativeert dit enigszins. Wel komen we langzamerhand op een niveau dat de verhoudingen zich stabiliseren en zou een gelijke procentuele stijging voor alle groepen wat de SGP betreft, het meest rechtvaardig zijn. Zeker nu het waterschap op weg is naar een nieuw lastenniveau. Of dit zo is, zou de uitvoering van motie 1 kunnen aantonen. Maar ongetwijfeld zal de CAB deze gegevens ook hebben. In het kader van het collectiviteitsbeginsel steun ik de motie niet. Op 2 mei dit jaar heb ik gezegd het advies van de CAB af te wachten en daar hoop ik dan ook op.

Ik wens u allen met de uitvoering van deze begroting in het komende jaar Gods onmisbare zegen toe.