| |

Installatie van het college van Dijkgraaf en Heemraden

Bijdrage van Jacob de Borst bij de installatie van het college van Dijkgraaf en Heemraden op 26 mei 2015

Mevrouw de voorzitter,


Tijdens de installatievergadering van 26 maart 2015 de nieuwe partijen allebei 'iets'. 50PLUS had een vraag en ik ontketende een minidebatje met de heer Van Olst over, ja juist, de keuze tussen een bestuursprogramma of een collegeprogramma. Het ging erom, sprak de heer Van Olst (en daarmee dank voor de woordelijke verslagen die van onze AV-vergaderingen gemaakt worden): “Dat het college zich schaart achter het programma dat geschreven wordt. Het streven van de informateurs is erop gericht dat het uiteindelijk een bestuursprogramma mag zijn waaraan de complete Algemene Vergadering zich wil binden.”

Wel nu, er ligt een bestuursprogramma voor ons. Alle partijen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Ook de SGP heeft een input geleverd die de fractie terugziet in de definitieve tekst. Het bijzondere van de afgelopen informatieperiode is geweest, dat de drie Christelijke partijen een toenadering gezocht hebben en innig hopen samen te werken. Samen waar het kan, apart waar het moet. En nu de aanduiding 'C3' in Den Haag voorbij is, wil ik die maar in dit huis introduceren als aanduiding voor het CDA, de ChristenUnie en de SGP. Het is geen verbinding, maar een samenwerking waarbij hij ervan uitgaat dat deze wel vier jaar stand houdt. Als ik naar de inhoud van het bestuursprogramma kijkt, dan is de SGP met name blij met de zinsnede over flexibele watersystemen en met de doelstelling de aalvisserij te verduurzamen in samenwerking met de beroepsvissers. Dat proces geeft direct al invulling aan de titel van dit programma: 'duurzaam' (te weten: aal in stand houden), 'verbonden' (namelijk met de beroepsvisserij), en daarmee ook 'duurzaam verbonden'. Ik dank de informateurs dan ook voor hun werk, met ondersteuning vanuit dit huis.

De SGP stemt met dit AV-voorstel om akkoord te gaan met het bestuursakkoord en het instellen van een nieuw college is. Het bestuursakkoord is voor de SGP een richting, of voor wiskundigen onder ons, de richtingscoëfficiënt (misschien zelfs een afgeleide), waarin de fractie zich hoopt te bewegen naar de toekomst. In het AV-voorstel wordt de SGP als collegepartij genoemd. En dat is ook zo. De SGP zal de voorstellen waar mogelijk steunen. Echter boven dit programma staat voor de SGP het Woord van God. Achter nadere uitwerkingen, die tegen die, voor de SGP Universele Wet in gaan, kan de fractie niet staan. Dat is voor de fractie de reden waarom ze iedere keer weer het woord 'samenwerking' gebruikt en niet het woord 'verbinding'.

Ik sprak over toekomst. Een toekomst die de Algemene Vergadering niet bepaalt, ook niet met een bestuursprogramma. Die toekomst ligt in Gods Hand. En om Zijn Hulp en Wijsheid bidt de SGP. En Gods Zegen in die toekomst, wenst ik allen toe.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2023

  Inloggen voor instanties