Schriftelijke vragen 5 november 2014

Schriftelijke vragen SGP Flevoland 5 november 2014

Betreft:    Schriftelijke vragen artikel 60 RvO Provinciale Staten van Flevoland 
Onderwerp:    Verlaging restauratiesubsidie Bethelkerk-orgel Urk 

Geachte voorzitter, 
In de besluitenlijst van uw college van 28 oktober jl. wordt melding gemaakt van een lagere vaststelling van de subsidie ten behoeve van de restauratie van het monumentale Meereorgel in de Bethelkerk op Urk. Daarnaast hebben wij kennis genomen van de reactie van de subsidieontvanger (zie https://www.meereorgel.nl/nieuws). 

De SGP is warm voorstander van behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaronder dit monumentale orgel. De reactie van de subsidieontvanger roept bij de SGP enkele vragen op. 

Overeenkomstig artikel 60 van het Reglement van Orde stel ik u daarom, namens de SGP-fractie, de volgende vragen over de verlaagde subsidievaststelling. 

1.    Wat zijn de redenen om de definitieve subsidie lager vast te stellen dan vooraf geraamd? Is uw beleid gewijzigd ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle objecten? 

2.    Volgens aanvrager komt de lagere vaststelling uit de lucht vallen. 
a)    Was de lagere vaststelling voor aanvrager voorzienbaar? Zo ja, waar blijkt dit uit? 
b)    Had de lagere vaststelling voorkomen kunnen worden? 
c)    Hoe is het communicatietraject hierover richting aanvrager geweest? 

3.    Zijn er alternatieve mogelijkheden voor de subsidieontvanger om alsnog een financiële bijdrage te kunnen ontvangen? 

Wij vernemen graag u reactie op bovenstaande vragen. 

Hoogachtend, 
namens de SGP fractie, 


J.N. Simonse