Jaarstukken 2015 Zuiderzeeland

In de algemene ledenvergadering van 31 mei 2016 zijn de jaarstukken 2015 goedgekeurd. Namens de C3-fracties voerde de SGP het woord. In de bijdrage aan het debat is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de kwel in de Noordoostpolder. De integrale leest u hieronder.

 

 

VZ, De eerste jaarrekening van deze nieuwe AV, de eerste cyclus van begroting naar verantwoording zit er op. Het is tijd om eens even terug te kijken hoe het financieel is gegaan. Maar eerst namens de C3-fracties onze dank en complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie voor het verrichte werk.

 

Er is scherp begroot de afgelopen jaren en dat betekent dat het resultaat steeds dichter bij nihil zou moeten komen. Maar niet alles kun je voorzien, er is dus altijd sprake van een bandbreedte. En die kan beide kanten op vallen, over 2015 valt dit voor het eerst negatief uit. In de loop van het jaar is de primitieve begroting een aantal keren aangepast door ons als AV, rekening houdend met gewijzigde omstandigheden of nieuwe plannen.

In 2015 hebben we als AV een aantal keren toestemming gegeven om geld uit reserves te halen als dekkingsmiddel. In vorige jaren was dat veel minder, je zou kunnen zeggen dat sprake is van een trendbreuk. We zijn ongeveer 7 miljoen op onze reserves ingeboet, dat kunnen we niet elk jaar doen, dan gaat het te hard en zakken we door de afgesproken bodem. We zullen met dat in het achterhoofd verstandige keuzes moeten blijven maken.

De accountant is tevreden over het geleverde werk en geeft een goedkeurende verklaring af. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, laat staan onrechtmatigheden. Dat is goed om te horen, want dat spreekt niet vanzelf.

We hebben het deze middag nog wel een paar keer over GBLT, daarom hier alleen even aangestipt. We hebben een technische vraag gesteld over de nog op te leggen aanslagen van 1,8 miljoen euro. Het antwoord spreekt over een niet goed werkende koppeling tussen de basisregistratie personen en het pakket Key2Belastingen van Centric. Gisteravond heb ik de website eens bekeken. Ik citeer: De applicatie kenmerkt zich door bijzonder veel functionaliteit, een zeer grote flexibiliteit en een volledig geïntegreerd systeem voor workflowmanagement. Van waarderen tot beschikken, van aangiften tot journaliseren, Key2Belastingen ondersteunt alle belastingprocessen. De applicatie heeft zich ruimschoots bewezen en wordt continu doorontwikkeld om u ook in de toekomst onder de nieuwe naam Key2Belastingen maximaal voordeel te bieden. Einde citaat. Misschien moet er vanuit GBLT maar eens een beoordeling op deze website gepost worden.

Als laatste wil ik het hebben over het aframen en opheffen van de bestemmingsreserve ‘Toezicht op de realisatie van het windpark Noordoostpolder’. In de AV van 26 april heb ik daar een rondvraag over gesteld als ook een technische vraag voor deze Algemene Vergadering. Het antwoord stelt mij tevreden en voorkomt dat ik een voorbereid amendement indien, maar ik vraag wel aandacht voor de kwel langs de IJsselmeerdijken in de Noordoostpolder. Ik ben afgelopen zaterdag zowel bij het Noordermeerpad, het Zuidermeerpad als bij het Schapenpad naar de kwelsloten wezen kijken. Twee dingen zijn mij bij het Zuidermeerpad opgevallen. A) Men is bezig om kwelsloten breder te maken. Dat zal niet zonder reden zijn en B) parallel aan de kwelsloot, ca. 20 m landinwaarts kwam ik een kavelsloot tegen waar het water wel heel erg snel stroomde. Ik heb er verbaast naar staan kijken en gefilmd. Van een agrariër aan de Noordermeerweg weet ik, dat de situatie op het land bij de dijk na de bouw van de molens er niet beter op geworden is. Nu ik uit het antwoord van de technische vraag begrijp dat metingen nauwelijks wat kosten en dat bij toekomstige aanwijzingen die duiden op kwelproblemen er gemeten gaat worden, zal ik het filmpje aan de ambtelijke organisatie bezorgen om het te beoordelen. Verder gaan op het IJsselmeer op 7 km uit onze kust zandwinningen plaatsvinden. In hoofdstuk 6 van de MER dat heet ‘Leemte in kennis en monitoring’ staat dat er kans is op ‘mogelijk zoute kwel in omliggende landbouwgebieden’. Blijvende aandacht ter plaatse voor de kwel is geboden. Mogelijk behoort dit deel van mijn bijdrage bij het volgende agendapunt ‘de voorjaarsnota’, maar zie dit dan maar als een bruggetje. En met deze kanttekening voorzitter, kunnen de C3-fracties instemmen met de beslispunten.

Jacob de Borst