Oostvaardersplassen in de media

Hieronder staat alle informatie van onze fractie rondom de Oostvaardersplassen op een rij.

Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen overhandigd aan CvdK

De fracties van SGP en VVD in de Staten van Flevoland hebben vrijdag 6 januari een initiatiefvoorstel m.b.t. beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de Koning overhandigd.

De provincie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor zowel het natuurbeheer als voor het welzijn van de grote grazers. Dat lag voorheen deels bij de provincie en deels bij het Rijk.

Het initiatiefvoorstel richt zich op deze drie doelen:
1. Ondersteuning doelstelling Natura 2000 en OVP als vogelreservaat;
2. Versterking van landschap en biodiversiteit;
3. Beheer op basis van ecologische draagkracht.

De tekst van het Statenvoorstel kunt u hier nalezen.

Visie SGP Flevoland op Oostvaardersplassen

De SGP is tróts op de Oostvaardersplassen. Fractievoorzitter Sjaak Simonse ging het gebied in om de visie van SGP Flevoland uit te dragen. Zie hier onze video.

Toelichting initiatiefvoorstel

Na indiening van het voorstel zijn een aantal vragen bij ons binnen gekomen. Daar gaan we hieronder kort op in.

  • Wat is er mis met het huidige beleid in de Oostvaardersplassen?

In het droge deel van de Oostvaardersplassen is een tekort aan voedsel voor de grote aantallen grazers (ongeveer 4500). Ieder voorjaar blijkt dat er ongeveer 1500 grote grazers afgeschoten worden die in december nog kerngezond waren. Dit is ongeveer een derde van de totale populatie. Deze overleven de winter niet omdat er een voedseltekort is. Met het afschieten van de dieren wordt geprobeerd lijden van dieren te voorkomen (vroeg reactief beheer). Wat we echter zien is dat de meeste dieren aan het eind van de winter (maart/april) worden afgeschoten. Dieren die in het begin van de winter nog kerngezond waren maar door voedselgebrek de winter niet halen.  90 procent van de dieren wordt voortijdig uit hun lijden verlost, 10 procent verhongerd.

Ook zien we als gevolg van de enorme aantallen grazers dat het landschap door de jaren heen ingrijpend is veranderd. Hele bossen zijn kaalgevreten en uiteindelijk verdwenen. Wat overblijft is een eentonig graslandschap met wat restjes dood hout. Wij willen graag weer terug naar het landschap dat er was, namelijk een afwisselend mozaïek met graslanden, ruigten, riet, struiken en bomen. Verder zal dan ook de biodiversiteit in het gebied weer toenemen. Het voorgaande kan alleen bereikt worden door een sterke reductie van het aantal grazers.

  • Waarom dient de SGP, als christelijke partij dit voorstel in?

Vanuit onze christelijke overtuiging voelen wij ons betrokken bij het gebied Oostvaardersplassen. De Bijbel roept ons op om respect te hebben voor Gods schepping en hierin een goed rentmeester te zijn. Daarbij moeten we er dus alles aan doen om dierenleed te voorkomen. Ieder dier dat dood gaat als gevolg van verhongering is er één teveel. Met dit initiatiefvoorstel geven we invulling aan het begrip rentmeesterschap, omdat dan niet meer jaarlijks grote aantallen dieren hoeven te worden afgeschoten of doodgaan als gevolg van verhongering.

  • Zijn er geen betere alternatieven te bedenken?

Nee, die zijn er in onze ogen niet. Jaren terug is geprobeerd om een robuuste verbindingszone te realiseren met andere natuurgebieden in Nederland zodat het leefgebied voor de grazers vergroot wordt. In 2011 is landelijk besloten om de stekker uit dit project te trekken. Daarmee is deze optie niet haalbaar meer en overigens ook onwenselijk, omdat het project niet alleen honderden miljoenen kost, maar ook ten koste gaat van vruchtbare landbouwgronden.

Uitbreiding van het leefgebied door omliggende bosgebieden (Kotterbos/Hollandse Hout) erbij te betrekken is geen duurzaam alternatief. Binnen de kortste keren zullen de grazers ook dit bos verpulveren tot een grasvlakte met enkel wat dood hout.

Nu uitbreiding van het leefgebied geen alternatief is, is de enige mogelijkheid reductie van het aantal grote grazers.

Plan Oostvaardersplassen in de media

  • Omroep Flevoland

Provinciale Staten steunen het plan voor minder grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Link: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144205/flevoland-staten-meer-recreatie-in-oostvaardersplassen

  • NOS Nieuwsuur

Interview S. Simonse over plan Oostvaardersplassen

Link: https://nos.nl/uitzending/21721-nieuwsuur.html

Hoe nu verder?

Voor 1 juli mogen we van Gedeputeerde Staten  een uitwerking van ons voorstel verwachten. Extern wordt er momenteel gekeken wat de juridische consequenties van het voorstel zijn. Ook zal GS een commissie van deskundigen instellen die de provincie zal adviseren. Uiteindelijk zal SBB binnen onze kaders komen tot een nieuw faunabeheersplan voor Oostvaarderplassen. Een faunabeheersplan wat naar verwachting effect zal hebben in de komende winter. Het is de wens van de SGP dat de naam Oostvaardersplassen dan niet meer zo beladen zal zijn als dat het nu is en dat we met elkaar trots kunnen zijn op dit mooie stuk Flevolandse natuur.

We houden u op de hoogte!