| |

Koninklijke onderscheiding Sjaak Simonse

Wij feliciteren Sjaak Simonse met zijn koninklijke onderscheiding en bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de fractie SGP Flevoland! ...

Wat doet de SGP in Flevoland? -Terugblik-

Sjaak is tot op heden namens SGP Flevoland lid van de Provinciale Staten van Flevoland. Hij heeft verschillende filmpjes opgenomen over de thema's waar SGP Flevoland zich voor ingezet heeft, en de thema's waar ...

Bezinningsbijeenkomst

Bezinningsavond Woensdag 1 maart 2023 ...

Uitnodiging

Op DV 17 februari bent u van harte welkom om uw politieke vragen te stellen aan de afgevaardigden van de SGP. Van harte aanbevolen!   ...

Verkiezingsprogramma SGP Provinciale Staten Flevoland 2023-2027

Bent u nieuwsgierig naar het standpunten van de SGP Flevoland? In de documenten hieronder vindt u meer informatie: Verkiezingsprogramma! Kandidatenlijst 2023   ...

Verkiezingsprogramma waterschap 2023-2027

Bij de waterschapsverkiezingen zet de ChristenUnie - SGP zich in voor het waterschap Zuiderzeeland. In ons Verkiezingsprogramma 2023-2027 leest u hier meer over! ...

Beste boerengrond in Flevoland

In de Volkskrant van 31 januari jl. wordt in deze reportage ingegaan op de goede landbouwgrond in Flevoland. SGP Flevoland zal zich blijven inzetten voor een agrarische hoofdstructuur. Niet voor niets is onze slogan: op goede grond!     ...

Noodkreet N50

Gisteren zijn we samen met o.a. de SGP 2e Kamerfractie in gesprek geweest met brandweerlieden in Kampen. Zij vertelden ons dat bij het zien van een melding 'N50' men onderling afstemt wie daar heen gaat. Niet iedereen kan dit meer aan. Dit is een heel triest signaal! Het roept de vraag op waarom er nog steeds geen acties worden ondernomen? De beloofde wegafscheiding tussen de twee weghelften, waarom komt deze niet op korte termijn? SGP Flevoland maakt zich grote zorgen ...

Schriftelijke vragen + antwoorden Windpark Hanze

Gezamenlijk met CDA, D66, ChristenUnie en VVD heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld over Windpark Hanze. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het proces, het zogenoemde consensusdocument en een eventuele rol voor GS.  Benieuwd naar de gestelde vragen en beantwoording? Lees hier verder.  ...

Schriftelijke vragen reset Oostvaardersplassen

Gezamenlijk met de VVD en CDA heeft de SGP op 20 april schriftelijke vragen gesteld over de reset in de Oostvaardersplassen. Wij vragen ons af hoe het komt dat de reset als opdracht van de Provinciale Staten weer niet is gelukt. Zijn er bijvoorbeeld andere vormen van jacht mogelijk? We zijn benieuwd naar de antwoorden! De gehele vragen zijn hier te lezen.  ...

Nieuw burgerlid SGP fractie

Vanmiddag is Jan Willem Bakker beëdigd als burgerlid in Provinciale Staten namens de SGP fractie. Hij volgt Bram Hanse op. Van harte gefeliciteerd en een goede tijd gewenst in PS en welkom bij de fractie! ...

Vrachtwagen-kilometerheffingN50

Op 13 november jl. diende de SGP met het CDA een motie in tegen de eventuele invoering van een vrachtwagen-kilometerheffing op de N50. Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor een dringende verbreding van de N50. De motie is aangenomen. Uiteraard is de gehele motie hier te lezen.   ...

Schriftelijke vragen fractie SGP over samenwerking veiligheidsregio + antwoorden

Op woensdag 2 oktober heeft de SGP vragen gesteld aan GS over de samenwerking veiligheidsregio's en GGD-en Flevoland.  Hier zijn de vragen terug te lezen.  Op woensdag 13 november ontvingen wij de antwoorden op de gestelde vragen. Deze zijn hier terug te lezen.  ...

Werkbezoek SGP-kamerfractie aan Noordelijk Flevoland

Vrijdag 15 maart bezocht een delegatie van de SGP het noordelijk deel van de provincie Flevoland. De delegatie stond onder leiding van ons Flevolandse statenlid Sjaak Simonse. Aanwezig waren Tweede-Kamerlid Roelof Bisschop, Bert-Jan Ruissen (lijsttrekker SGP voor het Europees Parlement), statenlid Leonard Bogerd, Bram Hanse (fractielid en staat op de kieslijst) en waterschapsbestuurder Jacob de Borst. Het werkbezoek begonnen we in Ens bij het familiebedrijf Zuidberg...

Campagnevideo Provinciale Statenverkiezingen SGP Flevoland

Met Sjaak Simonse zetten wij ons in voor een economisch gezond Flevoland, goede landbouw en florerende visserij. Wij zeggen: slim groen moeten we gewoon doén. Bekijk hier ons campagnefilmpje! ...

Motie

De motie 'Zorg om acute bereikbaarheid spoedeisende hulp en verloskunde' van o.a. de SGP is afgelopen woensdag in de Statenvergadering unaniem aangenomen. We hopen dat de Tweede Kamer nu actie gaat ondernemen voor een volwaardige zorg in onze regio! ...

Het ABC van de SGP in Flevoland

De SGP Flevoland zoekt het goede voor onze mooie provincie en haar inwoners. Vandaar dat we een ABC hebben opgesteld. Iedere dag willen we u kennis laten maken met een letter van het alfabet, toegespitst op Flevoland. Ons motto “Goed voor elkaar in Flevoland” zult u er in terug vinden. Veel leesplezier toegewenst. Almere staat voor grote opgaven. De provincie hoort daarin te stimuleren, faciliteren en te ondersteunen. Promotie van ondernemerschap, de gro...

Column Rein de Wit

Rein de Wit is niet meer In zijn woonplaats Urk is oud SGP-statenlid van Flevoland, Rein de Wit, op bijna 76-jarige leeftijd overleden. Hij was een markant figuur en stond pal voor de staatkundig gereformeerde beginselen. Rein kon heftig zijn, maar ook klein. Hij bleef onnavolgbaar. Rein de Wit had geen kinderen wat voor hem voelde als een groot gemis. ...

Vastgestelde lijsten SGP Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

De lijsten voor de aankomende verkiezingen van DV 20 maart 2019 zijn vastgesteld. Bij het opstellen van deze lijst is naar een (geografische) sprei...

Motie eerlijke vergoeding wildschade voor agrariërs

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen PS Flevoland op 14 november stemde een grote meerderheid voor motie SGP, CU en CDA eerlijke vergoeding wildschade voor agrariërs. Zie: Schade Eerlijk Delen (PDF) ...

Algemene beschouwingen juni 2018

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door fractievoorzitter Sjaak Simonse bij de algemene beschouwingen van 20 juni 2018. Algemene beschouwingen 2018 SGP             ...

Nieuwsbrief mei 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. Van harte bij u aanbevolen! Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod: Zonnew...

Bijdrage ontwerp-structuurvisie landelijk gebied

Voorzitter, Het zal weinig mensen verbazen dat wij behoorlijk teleurgesteld zijn in de ontwerp-structuurvisie die nu voorligt. We hebben vele uren in de commissie over dit onderwerp gesproken, en hoewel er een aantal toezeggingen zijn gedaan, zet de gedeputeerde inhoudelijk geen stappen in onze richting. Allereerst is dit een ruimtelijke visie waarin alle (ruimtelijke!) belangen tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. Helaas gebeurt dit niet.  In deze visie zien ...

Motie verbreding N50

Op 8 november is de motie van de SGP over de verbreding van de N50 bijna unaniem is aangenomen tijdens de PS vergadering. Statenlid Leonard Bogerd gaf tijdens deze vergadering aan waarom de verbreding van de N50 zo urgent is. Waarom deze motie? Directe aanlei...

Reactie SGP Flevoland bouwstenennotitie Oostvaardersplassen

Afgelopen woensdag 18-10 werd de bouwstenennotitie Oostvaardersplassen gepresenteerd. Hieronder vindt u de reactie van fractievoorzitter Sjaak Simonse over deze notitie. Vz, Vooraf wil de SGP stellen blij te zijn met het instellen van de commissie van Geel en ook met dhr. van Geel als voorzitter van deze commissie. Heel veel dank ook dat GS ons een adviserend oog gunt over deze bouwstenennotitie....

Antwoorden schriftelijke vragen Urkersluis en ontwerp vaarwegen

Op 6 september heeft de SGP Flevoland schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het incident bij de Urkersluis. Hierbij ontstond schade aan het brugdek, waardoor het wegverkeer een aantal weken ernstige hinder heeft ondervonden. Het scheepvaartverkeer kan in ieder geval tot half december geen gebruik maken van de route via de Urkersluis. Op 28 september ontvingen wij de antwoorden van het college. De link naar de antwoorden staat onderaan deze pagina. Helaas kan er nog niets ...

Schriftelijke vragen SGP -incident Urkersluis en het ontwerpbesluit vaarwegen-

Lelystad, 8 september 2017   Schriftelijke vragen        &nbs...

Toelichting initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel SGP/VVD Op 6 januari 2017 hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend samen met de VVD over het faunabeheer van de grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de Oostvaardersplassen. Het voorstel is hier te vinden. Met ons voorstel beogen we onder andere het aantal dieren in overeenstemming te brengen met de draagkracht van het gebied. Het begrip draagkra...

Tekst Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen

Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Artikel 21 Reglement van Orde   Aan Provinciale Staten   Onderwerp Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen   Initiatiefnemers stellen voor: 1. Beslispunten I. De volgende richtinggevende uitspraken voor het beheer van Oostvaardersplassen (OVP...

Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen + video uit het gebied

De fracties van SGP en VVD in de Staten van Flevoland hebben vrijdag 6 januari een initiatiefvoorstel m.b.t. beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de Koning overhandigd. De provincie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor zowel het natuurbeheer als voor het welzijn van de grote grazers. Dat lag voorheen deels bij de provincie en deels bij het Rijk.   Het initiatiefvoorstel richt zich op deze drie doelen: 1. Ondersteuning do...

Nieuwsbrief SGP Flevoland december 2016

Vandaag is onze eerste nieuwsbrief verschenen! Vanaf DV 2017 willen we regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen om u op de hoogte te houden van waar we als provinciale fractie mee bezig zijn. Via deze link kunt u onze nieuwsbrief lezen: https://ymlp.com/z6tWgR We wensen u namens onze gehele fractie gezegende feestdagen toe en veel heil en zegen voor DV 2017!       ...

Financiële beschouwingen 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door Sjaak Simonse op 9 november 2016.   Financiële beschouwingen 2016/ Programmabegroting 2017   Vz, het is deze week de “Week van het Leven”. Een week waarin velen in dit land nadenken over kwetsbaar leven. Dat wat bijvoorbeeld velen in Nederland zullen ervaren als een verworven recht is voor veel baby’s in de moederschoot...

Aan de slag met ruilverkaveling!

SGP Flevoland wil zo snel mogelijk van start met vrijwillige ruilverkaveling. Het initiatief hiervoor ligt bij de Provincie Flevoland. Vaak liggen stukken grond van agrariërs ver uit elkaar en dit zorgt voor hoge kosten en belemmert de verkeersveiligheid. Een interview over dit onderwerp met Sjaak Simonse voor Omroep Flevoland is hier te zi...

Algemene beschouwingen 1 juni 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals deze uitgesproken is op 1 juni door fractievoorzitter Sjaak Simonse. Algemene beschouwingen 2016 Beweging is goed. Als je jong bent, gaat dat vanzelf. Als je net als de provincie 30 jaar bent, is het goed om daar bewust mee om te gaan. Kijk, als het nodig is, kun je op die leeftijd gaan lijnen, maar bewegen is zeker zo goed. Daar bouw je conditie mee op en blijf je fris bij. De provincie heeft de afgelope...

Thorium heeft toekomst

Flevoland is bezig met het ontwikkelen van haar Energie Toekomstbeeld 2050 en de Energie-agenda 2030. In dat licht heeft de SGP gezegd dat het onderwerp Thorium daarin niet mag ontbreken. Dit omdat we als fractie goed beseffen dat windenergie, zonne-energie en geothermie niet de oplossing zijn voor het totale vraagstuk van de Energietransitie. Thorium wordt beschouwd als dé groene kernenergie en verdiend alleen daarom al serieuze aandacht. Ook de Tweede Kamerfractie heeft dat beseft to...

Initiatiefvoorstel SGP Normenkader

Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de accountant en bevoegd om de werkzaamheden van de accountant mede te bepalen. Een belangrijk deel van de begrotingsomvang van de provincie Flevoland wordt besteed aan inkopen. Verantwoording over de rechtmatige besteding van deze gelden, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, past bij een transparante en open overheid.   De Provinciale SGP-fractie stelt voor om een aanvullende opdracht te verstrekken aan de ac...

SGP tweede kamerlid Roelof Bisschop spreekt in Emmeloord

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop spreekt vrijdag 19 februari in Emmeloord. Deze bijeenkomst begint 19.45 uur en wordt gehouden in een zaal van ’t Voorhuys, De Deel 20. Actuele onderwerpen zullen deze avond aan de orde komen. Tijdens het openbare gedeelte van de SGP-bijeenkomst op 19 februari zal op interactieve wijze met Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop gesproken worden over onderwerpen die de burger direct raken. Zo zal de vrijheid van onderwijs aan de orde komen, de ve...

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning De SGP heeft kennis genomen van het artikel uit "het Urkerland" van 7 januari 2016 "Omgang met grote dossiers is zorgelijk op Urk" en het interview met Omroep Flevoland hierover van 10 januari. De Commissaris van de Koning doet uitspraken over de Urker politiek en het gemeentebestuur. Hieronder volgen enkele vragen, overeenkomstig artikel 23 Reglement van Orde, aan de Commissaris over deze nie...

Flevoport: SGP op werkbezoek

Op zaterdag 9 januari jl. heeft de provinciale SGP-fractie een werkbezoek gebracht aan één van de initiatiefnemers van Flevoport, Balk Shipyards. Flevoport is de aan te leggen buitendijkse maritieme servicehaven in Noordelijk Flevoland. De fractie heeft zich uitgebreid laten informeren over de laatste stand van zaken in dit dossier. Daarnaast zijn de toekomstplannen van Balk Shipyards toegelicht.   ...

Oostvaardersplassen: tijd voor verstandig beleid!

Beheer in één hand Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, maar was nog niet verantwoordelijk voor het dierenwelzijn van de grote grazers in dat gebied. Voor een beter beheer van de Oostvaardersplassen is het belangrijk dat het natuurbeheer en beheer van de grote grazers in één hand komt te liggen: bij de provincie Flevoland. We zijn blij dat dat nu ook gaat gebeuren. SGP ...

ABC van de SGP

De Bijbel, Gods Woord, is het Kompas voor de SGP. Dit Woord stelt nimmer teleur, maar wijst op een zekere toekomst. De voorstellen die de SGP krijgen, zullen steeds naast Gods Woord worden gelegd. De SGP is er vast van overtuigd dat er alleen dan zegen is te verwachten als we handelen naar Gods Woord. Heilzaam en goed voor Flevoland en haar inwoners. Agrarische provincie Flevoland is van oorsprong een agrarische provincie. Dit moete...

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties