| |

ABC van de SGP

De Bijbel, Gods Woord, is het Kompas voor de SGP. Dit Woord stelt nimmer teleur, maar wijst op een zekere toekomst. De voorstellen die de SGP krijgen, zullen steeds naast Gods Woord worden gelegd. De SGP is er vast van overtuigd dat er alleen dan zegen is te verwachten als we handelen naar Gods Woord. Heilzaam en goed voor Flevoland en haar inwoners.

Agrarische provincie

Flevoland is van oorsprong een agrarische provincie. Dit moeten we niet vergeten. De SGP bepleit blijvende steun aan de agrarische sector. De natuur heeft geen bovengeschikte, maar nevengeschikte functie. Zo kijkt de SGP ook naar de Oostvaardersplassen. Daar is voldoende natuur gerealiseerd. Meer aandacht moet er zijn voor het beheer.

De agrariërs in geheel Flevoland laten zien dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselproductie. Dat geldt ook voor de veebedrijven.

Noordelijk Flevoland mag van de SGP zich ontwikkelen tot de voedselkeuken van Europa. Een foodvalley met Noordoostpolder (groente, fruit etc.) en Urk (vis) als trekkers. Steun van de overheid is hierbij onmisbaar. De tuinbouw is een factor van betekenis in Flevoland. De productie behoort, met steun van de provincie, te worden uitgenut. De bloemenpracht versterkt in het voorjaar het positieve beeld van Flevoland. De SGP waardeert dat bijzonder.

Bereikbaarheid

Een goede kwaliteit van het wegennet en het fietspadennet is een must. Verkeersonveilige situaties dienen voortvarend te worden aangepakt.

De (voortgezette) aanleg c.q. verbreding van de N32 en N50 vraagt alle aandacht.

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt een feit. De veiligheid en het milieu spelen bij de realisering een grote rol. De provincie behoort daarin het algemeen belang te behartigen.

De aan- en afvoerwegen naar en van het vliegveld dienen de (te verwachten) verkeersdrukte te kunnen verwerken. Aanpassingen zijn noodzakelijk.

Cultuur

Flevoland bezit vele cultuurhistorische schatten. Schokland, Nagele, Oud Kraggenburg, Batavia, Urk etc. Daar moeten we zuinig op zijn.

Sommige cultuuruitingen, zoals landschapskunst, dans en andere podiumkunsten vindt de SGP verspilling van geld.

Dronten

Liggend aan de boorden van Flevoland is het gewenst Dronten aan Flevoland te binden. Samen sterk. Met name op het gebied van onderwijs en bedrijvigheid liggen er grote kansen. Revitalisering bestaande bedrijventerreinen, samenwerking tussen onderwijs en landbouwsector en versterking MBO/HBO-voorzieningen bieden perspectief voor de werkgelegenheid en de jeugd en verdienen provinciale steun. Een goede verkeersontsluiting is noodzakelijk, of het nu gaat over de N32, A6, bypass bij Kampen, verbetering verkeersknooppunt Roggebot. Een gezamenlijk optreden (rijk, provincie en gemeente) is vereist. Goede openbaarvervoerverbindingen tussen de kernen, maar ook tussen het AZC met Dronten, verdienen provinciale steun.

De leefbaarheid in de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen moet worden versterkt en het onderwijs en de werkgelegenheid bevorderd. De huisvesting voor alle doelgroepen (waaronder ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen) dient in de kernen aanwezig te zijn.

Economische ontwikkeling

Flevoland is een jonge provincie. Niet alleen jong wat bestaan betreft, maar ook jong wat inwoners betreft. Het is van belang dat de provincie motor en aanjager blijft van de werkgelegenheid in Flevoland. Samen met het bedrijfsleven en andere overheden zal geïnvesteerd moeten worden in economische versterking en banengroei.

Voldoende geld moet beschikbaar zijn voor startende ondernemers. Bedrijvigheid behoort zich niet alleen te beperken tot de grote steden, maar ook op het platteland moet voldoende werkgelegenheid beschikbaar zijn. Het midden- en kleinbedrijf dient op de steun van de overheden in de provincie te kunnen rekenen.

Voor het opknappen van oude(re) bedrijfsterreinen dient voldoende geld beschikbaar te zijn.

Financiën

Een verantwoord financieel beheer is noodzakelijk. Naar uitgaven moet kritisch worden gekeken. Bovendien dienen de uitgaven in overeenstemming te zijn met de inkomsten.

In een tijd dat de inkomsten bij de particuliere huishoudens en bij de bedrijven in Flevoland slinken, zal ook de provinciale overheid de broekriem moeten aanhalen. Extra lastenverzwaring voor de burger wijst de SGP af.

Groeikern

Almere is een groeikern. De rijks- en provinciale overheid dienen deze taakstelling niet uit het oog te verliezen. Betaalbare woningen voor alle categorieën gebruikers moeten voor handen zijn. Goed onderwijs is noodzakelijk. De provincie trekt samen met de gemeente op om, bij de grootte van deze gemeente behorende, MBO/HBO/WO -instellingen naar Almere te halen en de bestaande onderwijsinstellingen te versterken. Een goede afstemming met het bedrijfsleven is daarbij noodzakelijk. Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven hoort de kennis en ondernemingszin van de bestaande bedrijvigheid te worden benut en ondersteund. De bereikbaarheid over de weg tussen Schiphol en Almere en de spoorverbinding tussen Schiphol, Almere en Lelystad dienen optimaal te zijn. Deze verbindingen horen goed aan te sluiten op het eigen wegen- en vervoersnet van Almere. Fietsverbindingen verdienen steun en het gebruik daarvan behoort te worden  aangemoedigd.

Bij de snelle groei van de stad moet de veiligheid niet uit het oog worden verloren. Bewoners dienen zich veilig in huis, buurt en stad te voelen. Het toezicht moet zichtbaar zijn. Bij de groeiende stad horen alle vormen van zorgvoorzieningen en -instellingen.

De Floriade komt er aan. De bestemming en het gebruik van de gronden voor de Floriade moeten gericht zijn op de toekomst nà de Floriade. Verspilling van geld en gronden moet worden voorkomen.

In de aanloop naar de Floriade moet de aandacht voor de groei en economie van de rest van Flevoland niet verslappen.

Hoofdstad

De hoofdstad van Flevoland, waarin ook het provinciehuis is gehuisvest verdient provinciale steun. Nu de rijksoverheid diverse gebouwen gaat verlaten, is er een gezamenlijke inspanning nodig om het leegstaand onroerend goed weer bezet te krijgen met arbeidsplaatsen. Het is de SGP een doorn in het oog dat de rechtbank en andere rijksinstellingen uit Lelystad verdwijnen.

Lelystad moet onderdeel uit blijven maken van de Randstad en partner zijn van Almere in de schaalsprong. Voldoende onderwijs-, maatschappelijke- en sociale voorzieningen en instellingen zijn noodzakelijk om de stad levend(ig) te houden. Daarbij horen zorginstellingen (op maat) en onderwijsinstellingen.

Lelystad Airport en de binnenhaven Flevokust bieden kansen om de economische ontwikkeling van Lelystad te versterken. Een afslag bij Lelystad-Zuid met een Regiopoort station Lelystad-Zuid zijn daarbij noodzakelijk. Versterking van de oost-westverbinding Alkmaar-Zwolle is niet alleen in het belang van Lelystad, maar van betekenis voor geheel Flevoland.

Identiteit

Flevoland bezit een eigen identiteit. Verrezen uit het water. Het is een provincie in de groei. Vandaar dat de SGP van mening is, dat Flevoland de tijd moet krijgen om zich te ontplooien en te bewijzen.

Aanslagen op de zelfstandigheid van Flevoland worden door de SGP afgewezen. Inwoners, bedrijfsleven en bestuur ontwikkelen Flevoland door. Flevoland is een provincie die er wezen mag!

De korte lijnen moeten in stand blijven. Meer doen, minder bureaucratie, is het uitgangspunt van de SGP. In het provinciale bestuur moet die doe-mentaliteit tot uitdrukking komen. De organisatie behoort daarop te zijn ingericht.

Jeugd

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is per 1 januari 2015 overgegaan naar de gemeenten. Dat wil niet zeggen dat het provinciaal bestuur geen taak meer heeft ten aanzien van de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Extra inzet op onderwijs, werk en opvoeding, samen met de andere overheden en instellingen is van groot belang.

Een van de belangrijkste zaken is, dat de jeugd niet de hele dag binnen achter de computer zit. Laat de jongeren niet alleen met hun mobiel actief zijn. Met de andere overheden zal de provincie voldoende voorzieningen moeten realiseren waar jongeren buiten actief bezig  kunnen zijn, zich kunnen bewegen en elkaar ontmoeten.

Kleine kernen

Bijzondere aandacht vraagt de SGP voor de kleine kernen. Laat de provincie trots zijn op deze kernen. Met name de leefbaarheid hoort aandacht te krijgen. In de kleine kernen behoren voldoende woon-, werk- en ontspanningsmogelijkheden te zijn. De SGP verzet zich tegen het wegnemen van de basisvoorzieningen (zoals gezondheid-, onderwijs- en winkelvoorzieningen) in deze kernen

Leven

De SGP hecht veel waarde aan het leven. God heeft ons het leven geschonken. Van Hem zijn we afhankelijk, in ons doen en in ons laten. Dat hoort in het bestuur van de provincie tot uitdrukking te komen. Het leven hoort door de overheid beschermd te worden, ook het prille beginnende leven.

De dierenwereld is ook door God geschapen. Op waardige en verantwoorde wijze hoort met onze dieren te worden omgegaan. Ten aanzien van de Oostvaardersplassen is de SGP van mening dat teveel dieren in een te klein gebied zich in leven moeten houden. Dat vindt de SGP dieronwaardig. Een goed en diervriendelijk beleid en beheer staat de SGP voor.

Maritieme servicehaven

Het bedrijfsleven in noordelijk Flevoland staat te popelen om de Maritieme Servicehaven in het grensgebied van Urk en Noordoostpolder te realiseren. Het is een goede zaak dat de provincie hierin een leidende rol vervult. Alle betrokken overheidsinstanties behoren eensgezind mee te werken aan de snelle realisatie van deze haven. Door een goede publieke en private samenwerking moet dat lukken.

Noordoostpolder

De agrofoodsector is toonaangevend in de Noordoostpolder. De aanwezige kennis en ervaring hoort, samen met het onderwijs en het bedrijfsleven, te worden benut. De SGP kiest voor een vitale agrarische sector, land- en tuinbouw.

Schaliegas(proef)boringen wijst de SGP af. De doorontwikkeling van het composietencluster NLR/Voorsterbos, tuinbouw Ens en Luttelgeest en de inzet van Zuiderzeelijngelden voor kleinere projecten verdienen provinciale steun.

De SGP heeft zich vanaf de provinciewording ingezet voor een goede bereikbaarheid van de Noordoostpolder. Een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen is een must. Vandaar dat steeds een verbreding van de N50 is bepleit. Dit SGP-stokpaardje (verbreding N50 en verhoging van de brug bij Ramspol) krijgt een vervolg, omdat naar de mening van de SGP baanverdubbeling, ook van de resterende delen van de N50 (die het nog niet zijn), samen met de provincie Overijssel sterk moet worden bepleit. Een goede oost-westverbinding in het zuidelijk deel van de Noordoostpolder – tussen Urk, via Nagele naar de N50 – is noodzakelijk om het toenemend vrachtverkeer voldoende ruimte te bieden en de veiligheid voor de andere weggebruikers te bevorderen.

Provinciale aandacht behoort er te zijn voor de leefbaarheid in de dorpen. Deze kleine kernen moeten eigen sfeer en karakter kunnen blijven uitstralen. Daarvoor zijn voldoende woningen en voorzieningen noodzakelijk maar ook bedrijvigheid in en rond de dorpen. De bereikbaarheid van Emmeloord met het openbaar vervoer verdient aandacht. Particulier initiatief en maatwerk behoort steun te krijgen.

Oostvaardersplassen

De SGP heeft veel aandacht voor de Oostvaardersplassen, we hebben ons er de afgelopen periode erg voor ingezet. Het beheer van de Oostvaardersplassen moet radicaal anders, het huidig beleid van Staatsbosbeheer heeft gefaald! Er zijn veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen. Grote grazers drukken een te prominente rol op de biodiversiteit in het gebied. De grote populatie is niet goed voor het welzijn van de grote grazers zelf, maar heeft ook een negatieve invloed op bepaalde vogelsoorten.  Ook het landschap in het droge deel van de Oostvaardersplassen is veranderd van een prachtig landschap van bos, ruigte en struweel in een graslandschap.

Oostvaardersplassen is een uitstekend gebied voor het verrichten van wetenschappelijke studies, iets wat tot op heden slecht van de grond komt. Beheersorganisaties moeten daarvoor ruimte bieden.

Meer lezen over ons standpunt over Oostvaardersplassen? Zie https://www.sgpflevoland.nl/nl/nieuws/ovp

Personeel

De provincie hoort een goede werkgever te zijn. Daar tegenover mag van het personeel dienstvaardigheid en professionaliteit worden verwacht. Gelet op de doelstelling van de provincie, om een lichte provincie te zijn, zal het aantal ambtenaren daaraan moeten voldoen. Bureaucratie moet worden tegen gegaan en verlichting van administratieve lasten gezocht.

Om het Statenwerk goed te kunnen verrichten dienen Provinciale Staten over een goed toegeruste griffie, van voldoende omvang, te beschikken, die op een open, doelmatige en efficiënte wijze ondersteuning biedt.

De SGP verzet zich tegen zondagarbeid en -activiteiten. Werken van barmhartigheid en noodzakelijkheid moeten echter plaatsvinden.

Q-liner

De busverbinding met Lelystad en Groningen zal sterk worden verbeterd, wanneer de Q-liner ook Urk aandoet. Een onderzoek daarnaar moet worden opgestart.

Rustdag

De SGP is tegen een 24-uur maatschappij, zeven dagen in de week. Iedereen heeft rust nodig. De boog kan niet altijd gespannen staan.

De zondag is voor de SGP de dag van rust en bezinning. Het is van belang dat deze dag voor evenementen en activiteiten wordt ontzien. Jezus Christus, de Levensvorst, is op deze dag opgestaan. Hem mogen wij dienen. In en met Hem is er toekomst voor ieder persoonlijk, maar ook voor Flevoland.

Sluis Kornwerderzand

Het is van groot belang voor Flevoland dat, nu Rijkswaterstaat de sluis bij Kornwerderzand gaat aanpakken, de sluisdrempel wordt verlaagd, zodat het vervoer over water kan worden bevorderd en diep stekende schepen Urk kunnen bereiken. Evenzo belangrijk is het dat de vaarroute naar Urk en Lelystad op voldoende diepte wordt gehouden.

Toerisme en recreatie

Er zijn voldoende mogelijkheden om verantwoorde vormen van toerisme en recreatie te bevorderen. Het toeristisch-recreatieve fietspadennet hoort sluitend maar ook van goede kwaliteit te zijn. Met het waterschap zal een goede begaanbaarheid voor het fietsverkeer en recreatief medegebruik van de dijken moeten worden bevorderd.

Urk

De oudste gemeente van Flevoland is Urk, ook wel genoemd de Parel van Flevoland. Deze parel moet de provincie koesteren. In het specifieke karakter van Urk mag niet worden getreden. Dankzij het geloof in Gods zorg is Urk groot geworden. De christelijke waarden en normen dienen dan ook te worden gerespecteerd.

De visserij is hoofdbron van bestaan. De visserij verdient dan ook alle steun van het provinciaal bestuur. Hetzelfde geldt voor de vele andere vormen van werkgelegenheid. Het innovatieve karakter van de Urker, de ondernemingszin, durf en lef moeten op steun van de provincie kunnen rekenen. De cultuurhistorische waarden dienen te worden benut en restauratie ondersteund, door subsidies van de provincie. Te denken valt aan monumentale woningen en de oude bakkerij.

Gelet op de jonge bevolking behoort het (nautisch) onderwijs en de werkgelegenheid gestimuleerd en ondersteund te worden. Een buitendijkse haven is onmisbaar voor Urk, zodat de krapte in de bestaande haven kan worden opgeheven.

De weginfrastructuur van en naar Urk vraagt aandacht en een samen optrekken van de provincie met de andere overheden. Met name de regionale verbinding tussen de N50, over de Schokkerringweg, Domineesweg, via de derde brug over de Urkervaart, richting Espel, Creil en Lemmer verdient alle steun.

Veiligheid

Bescherming van lijf en goed is een basisvoorwaarde. De overheid hoort er voor te zorgen dat inwoners in alle rust kunnen wonen, werken en leven. Zij, die de leefbaarheid in dorp en stad in Flevoland verstoren, dienen hard aangepakt te worden.

Water

Flevoland is omgeven door water, uit het water getogen. De overheid behoort de inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Een goede samenwerking van de provincie Flevoland met het waterschap Zuiderzeeland is noodzakelijk. 

X

De gezondheidszorg hoort voor elkaar te zijn in Flevoland. Gezondheidsvoorzieningen moeten goed en snel bereikbaar zijn. De overheid mag gekwalificeerde zorg niet afschuiven op de maatschappij of op commerciële bedrijven.

Het helpen van elkaar behoort te worden gestimuleerd, maar dat mag niet betekenen dat de basisvoorzieningen door de overheid worden uitgekleed. Onze inwoners verkeren in een financieel moeilijk tij. Dat dient de overheid te beseffen. De zorg moet betaalbaar blijven.

De provincie hoort er op toe te zien dat over de gehele provincie voldoende goede zorgaanbod aanwezig is.

In alle sectoren wordt gesproken over duurzaamheid. De SGP legt het accent op het verantwoord en beheerst omgaan met de bodem, water en lucht. De provincie hoort een goed rentmeester te zijn, zelf het voorbeeld te geven, en er op toe te zien dat Gods schepping zuinig, verantwoord en goed beheerd en bewaard wordt.

IJsselmeer

Het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren zijn het blauwe goud van Flevoland. Deze wateren behoren hun oorspronkelijke bestemming te behouden en als zodanig te worden beheerd en benut. 

Bijzondere aandacht vraagt de SGP voor de positie van de IJsselmeervissers. Vanouds zijn het IJsselmeer en Markermeer de akkers van de visserman. Nu de visserman met beklemmende overheidsmaatregelen te maken krijgt, behoort daar voldoende compensatie tegenover te staan. Redelijk en rechtvaardig. De provincie behoort zich ook voor deze beroepsgroep in te zetten. Ook, dat toegezegde steun wordt uitbetaald.

Zeewolde

Zeewolde is een aantrekkelijke woon- en vestigingsplaats voor burgers en bedrijven. Goede verbindingen over de weg (verdubbeling volledige Gooiseweg) en over water (met de Veluwe) zijn van belang. Voor recreanten en toeristen is Zeewolde ook aantrekkelijk. Het water (blauwe goud) dient in dit verband te worden benut. Permanente bewoning van recreatiewoningen wijst de SGP af.

Geluidsoverlast als gevolg van de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad zal zoveel als mogelijk is moeten worden voorkomen. Het vliegen over kernen biedt onveiligheid en moet worden vermeden.

Een goede digitale ontsluiting van het buitengebied is noodzakelijk, evenals een ambulancepost in Zeewolde-dorp. Provinciale steun hierbij is vereist. Het gaat om de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Flevoland.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties