| |

Het ABC van de SGP in Flevoland

De SGP Flevoland zoekt het goede voor onze mooie provincie en haar inwoners. Vandaar dat we een ABC hebben opgesteld. Iedere dag willen we u kennis laten maken met een letter van het alfabet, toegespitst op Flevoland. Ons motto “Goed voor elkaar in Flevoland” zult u er in terug vinden. Veel leesplezier toegewenst.

Almere staat voor grote opgaven. De provincie hoort daarin te stimuleren, faciliteren en te ondersteunen. Promotie van ondernemerschap, de groene blauwe structuur versterken, stadsvernieuwing binnenring Almere-Haven en centrum Almere-Buiten bevorderen, investeren in de uitbouw van de Flevocampus. De SGP ziet Almere als de poort van Flevoland en wil met name inzetten op veiligheid, goede bereikbaarheid, gezondheid en werkgelegenheid.    

Besturen van Flevoland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Goed voor elkaar in Flevoland.” Daar willen we ons voor inzetten.

Naar de mening van de SGP horen ambtenaren en bestuurders in Flevoland open te staan voor iedereen, te luisteren en te leren van het bedrijfsleven en van de burgers. De SGP pleit voor een open houding richting de inwoners, instellingen, organisaties en het bedrijfsleven van Flevoland. De Flevolandse overheid brengt samen, verbindt, ontwikkelt en maakt stappen voorwaarts. Met elkaar zorgen we er voor dat we alles goed voor elkaar hebben in Flevoland. De SGP roept op tot een nauwe samenwerking van het provinciaal bestuur met de gemeentebesturen en het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. Flevoland is jong, fraai, dynamisch, rijk aan cultuurhistorie, natuur, landbouw en visserij, veehouderij en ondernemingszin. Een provincie die er wezen mag.  Het provinciaal bestuur hoort daarop trots te zijn en dat ook uit te stralen.

Christelijke waarden en normen zijn uitgangspunt voor de SGP. De Bijbel, het Woord van God, is rijk van inhoud en betekenis èn biedt toekomstperspectief. Op het onderhouden van Gods geboden belooft God een rijke zegen. Vandaar dat wij de provinciale overheid oproepen te luisteren naar het Woord van God, in het belang van Flevoland en haar inwoners.

Dronten is een fijne woon- en werkgemeente. Handhaving en aanvulling van het voorzieningenniveau is wenselijk. Samen met het gemeentebestuur en het bedrijfsleven van Dronten hoort het provinciaal bestuur, naar de mening van de SGP, te zoeken naar nieuwe verbindingen. Er liggen voldoende kansen voor Dronten. Een goede afstemming van werk en onderwijs komt de inwoners ten goede. Uitbreiding van onderwijs zal moeten worden nagestreefd. Cruciale (zorg)voorzieningen zijn onmisbaar.

Bereikbaarheid van Dronten is essentieel. Met name de knelpunten Spijkweg en Roggebot moeten, samen met andere overheden, worden opgelost. Biddinghuizen en Swifterbant zijn vitale kernen. Dat dienen ze ook te blijven. Voldoende werkaanbod en voorzieningen ondersteunen de vitaliteit en leefbaarheid. Huur- en koopwoningen in verschillende uitingen en prijsklasse zijn daarbij onmisbaar.

Energie straalt onze provincie uit. Letterlijk en figuurlijk. Flevoland zet hoog in op de energie-transitie. Het verantwoord omgaan met Gods schepping is het uitgangspunt voor de SGP. Daarom ondersteunt de SGP alleen die klimaatmaatregelen die geen afbreuk doen aan de schepping. Een goede afstemming tussen mens, milieu en economie is nodig voor een duurzaam Flevoland.

Landschap en cultuurhistorie aantastende activiteiten en voorwerpen, zoals zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond en windmolens in viswater, behoeven niet op de steun van de SGP te rekenen. Schone energie en circulaire economie zijn niet alleen uitgangspunt van beleid, maar de provinciale overheid moet die zelf ook nastreven in haar gebouwen, wagenpark, weginfrastructuur, slim aangelegd openbaar groen etc.

Flevoland biedt ruimte aan de Floriade. De SGP is daar niet voor. De SGP vindt de Floriade een geldverslindend project. De ambities en de verwachtingen zijn (te) hoog gespannen. Uiteindelijk zal blijken dat – evenals bij eerdere Floriade’s in andere provincies – de tekorten groot zijn en het doel niet gehaald. Het zijn de burgers die door middel van verschillende overheden de rekening betalen.

Gezondheid is een waardevol bezit en een groot goed. Hoewel de provinciale overheid slechts een afgeleide taak heeft, is de gezondheidszorg toch voor iedere inwoner van Flevoland van levensbelang. De SGP vindt dan ook dat de provinciale overheid er op toe hoort te zien dat er voldoende gezondheidsvoorzieningen in Flevoland aanwezig zijn, voor onder meer ziekenhuiszorg, ambulancezorg, huisartsenzorg, palliatieve zorg, verslavingszorg, zorg voor jongeren en ouderen etc. Het zorgaanbod behoort naar de mening van de SGP dicht in de buurt te zijn, laagdrempelig en aan te sluiten op de vraag.

Met andere overheden, zorgaanbieders  en instellingen behoort het provinciaal bestuur zich ervoor in te spannen dat inwoners zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zorg kunnen en mogen ontvangen. Met elkaar dient veel aandacht aan preventie te worden besteed. Het naar buiten gaan, meer bewegen, een goed wandel- en fietspadennetwerk, speel- en recreatieve voorzieningen en gezonde voeding moeten worden gestimuleerd. Goed voor elkaar in Flevoland.

Hulpverleners zijn onmisbaar. Velen offeren hun (vrije) tijd daarvoor op. Het zorgen voor de ander is een Bijbelse opdracht. Vandaar dat de SGP hulpverleners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers, een warm hart toedragen. Laten we goed voor elkaar zorgen in Flevoland. Zij die hulpverleners in de uitoefening van hun taak hinderen, intimideren of zelfs geweld tegen hen gebruiken moeten keihard worden aangepakt en bestraft.

ICT en Innovatie zijn twee speerpunten van beleid. Waar mogelijk dient de provinciale overheid te investeren in innovatie en ict. Voor de jongste provincie van Nederland behoort een solide digitale infrastructuur basisvoorziening te zijn. Samen met andere overheden en het bedrijfsleven zal, wat de SGP betreft, het provinciaal bestuur zich onder meer inzetten voor een snelle internetverbinding, ook in het buitengebied.

Jong is onze provincie. Jong is een groot gedeelte van de inwoners van Flevoland. Flevoland hoort daarop in te spelen, betrokkenheid te tonen en een aantrekkelijke provincie te zijn voor onze jeugd. Een stabiele thuissituatie is voor de SGP uitgangspunt. Dit bevordert de toerusting, de vorming en het staan van jongeren in de maatschappij. De onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dienen voortdurend met elkaar te overleggen om te komen tot een aanbod van onderwijs en werk dat op elkaar is afgestemd. Iedere jongere moet gelijke kansen hebben c.q. krijgen om aan passend werk te komen.

Samen met de inwoners, de organisaties en het bedrijfsleven zullen de verschillende overheden in Flevoland dienen te zorgen voor voldoende voorzieningen en ruimte om te bewegen, te recreëren en verantwoord te ontspannen.

Kleine kernen in Flevoland koestert de SGP. Niet alleen de grote, maar zeker ook de kleine kernen behoren de aandacht van het provinciaal bestuur te krijgen. Vitaliteit en leefbaarheid dienen daarbij uitgangspunt te zijn. De SGP verstaat daaronder: ontwikkelingsperspectief voor de kleine kernen, voldoende aanbod van betaalbare (huur en koop)woningen voor alle doelgroepen, werkgelegenheid, aanwezigheid basisvoorzieningen en een goede bereikbaarheid (OV en vraagafhankelijke vervoersconcepten).

De Flevolandse kernen bezitten een groot organiserend vermogen en een grote mate van zelfredzaamheid. De SGP wil deze kracht benutten en waarderen.

Lelystad maakt, wat de SGP betreft, de komende periode opnieuw een sprong voorwaarts. De SGP ziet Lelystad nu en/of in de toekomst als een aantrekkelijke duurzame stad, die (financieel) gezond is en waar het prettig werken en wonen is, met een uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat.

De centrale ligging  van de hoofdstad van onze provincie kan verder worden benut. Samen met andere overheden dient de doorontwikkeling van Lelystad Airport gestalte te krijgen. Beperking van de (geluid)hinder en de verbreding van de weginfrastructuur zijn daarbij onmisbaar. De nieuwe overslaghaven aan de Flevokust biedt kansen. De bereikbaarheid en mobiliteit over water en over de weg zijn daarbij essentieel.

Lelystad verdient steun om de agrarische kennis en kunde (inter)nationaal op de kaart te zetten. Vele “ingrediënten” noodzaken daartoe: agrofood, biologische landbouw, hoogwaardig veterinair onderzoek, samenwerking met de Universiteit Wageningen etc. Lelystad hoort, gelet op de centrale ligging van de provinciehoofdstad, over voldoende, adequate en bovenlokale gezondheidszorgvoorzieningen te beschikken. Ook rijksdiensten zijn hier onmisbaar. Het provinciaal bestuur zal dit standpunt met kracht moeten uitdragen.

Media bepalen in sterke mate de moraal in Flevoland. De SGP pleit voor educatie in het omgaan met de media. Wanneer tabaksreclame verboden wordt omdat roken ongezond is, waarom zouden media-uitingen die schadelijk is voor onze gezinnen en onze relaties dan wel mogen? De SGP gaat uit van het principe: wees goed voor elkaar. De regionale omroep zal zich op haar kerntaak moeten richten (nieuws en actualiteiten), en het unieke van Flevoland dienen uit te stralen.

Noordoostpolder daagt uit. Er is zoveel te doen. Noordoostpolder is wat kennis, teelt en het ontwikkelen van aardappelen toonaangevend middelpunt van de wereld. Aan het (voor mensen onmisbare) rijke voedselaanbod in de Noordoostpolder zal (inter)nationaal (meer) bekendheid moeten worden gegeven. De overheden zullen de agrofoodcluster moeten faciliteren en innovatie (bijvoorbeeld smartfarming)  en wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Het provinciaal bestuur zal zich met het gemeentebestuur dienen in te zetten voor een woon-, werk- en studiecampus in de Noordoostpolder voor hoger onderwijs in de agrarische sector.

Ook op andere terreinen onderscheidt de Noordoostpolder zich. De Noordoostpolder is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente, rijk aan cultuurhistorie en voorzieningen. Samen met het gemeentestuur dient het provinciaal bestuur zich sterk te maken voor handhaving en verbreding van het aantal gezondheidszorginstellingen in de Noordoostpolder. De kracht van Concern voor Werk verdient waardering en ondersteuning en sociaal firm een kans van slagen.

De bereikbaarheid vraagt blijvende aandacht. Met name de verbreding van de N352 van Urk naar Ens en de verdubbeling van de N50 vanaf Ens wil de SGP hier noemen. Het provinciaal bestuur zal, samen met Overijssel, interprovinciaal en landelijk laatstgenoemde verdubbeling moeten bepleiten.De rijksoverheid behoort bovendien gewezen te worden op haar verantwoordelijkheid voor het instandhouden van een veilige, prima functionerende en goed onderhouden Ketelbrug.

De kernen in de Noordoostpolder hebben de bijzondere aandacht van de SGP. Onder het kopje kleine kernen geven we daarover onze visie. Vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid staan voor de SGP voorop.

Openbaar vervoer is voor vele inwoners onmisbaar. Het (duurzaam) gebruik van het openbaar vervoer in Flevoland moet worden gestimuleerd en afgestemd op de vervoersvraag. Alle kernen in Flevoland moeten bereikbaar zijn. De SGP staat positief tegenover kostenefficiënte alternatieven (doelgroepenvervoer, regiotaxi etc.) en kleinschalig OV op maat. In het bijzonder bepleit de SGP een verbetering van het OV-netwerk naar Zwolle, Lelystad, de Randstad en het Noorden. Initiatieven voor een treinverbinding naar het noorden, met een station in Emmeloord krijgen de steun van de SGP. Flevoland, een provincie met zoveel water, dient het vervoer over water te stimuleren.

Politiek is één pot nat, wordt wel eens gezegd. Wat u echter van de SGP kunt en wilt zeggen één ding moet u toegeven: de SGP vaart een vaste koers. Je weet wat je aan de SGP hebt. Gods Woord is voor de SGP uitgangspunt. Het Woord van God verandert niet. Vandaar dat de SGP niet zwabbert, niet populistisch is en niemand naar de mond praat. God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf wensen we in woord en daad te laten zien en horen.

Q

Rentmeesterschap betekent: aandacht voor het milieu, gezondheid, verduurzaming, dierenwelzijn en bodemgebruik. Met alles wat we van God hebben ontvangen behoren we zorgvuldig en verantwoord om te gaan. De SGP zet zich bijzonder in voor het leven van mens, dier, flora en fauna.

Senioren verdienen in Flevoland waardering. Zij hebben gewerkt en gestaan aan de wording en groei  van onze mooie provincie. Wij mogen gebruik maken en genieten van wat ouderen voor ons hebben gerealiseerd. Als oudste politieke partij van Flevoland heeft de SGP een bijzonder oog en oor voor de ouderen onder ons. Steeds hebben we gemeentelijk en provinciaal bepleit dat in Flevoland de overheden de handen ineen moeten slaan om de oudere inwoners te stimuleren en te steunen in hun zelfredzaamheid en langer verblijf  - indien gewenst - in hun woonomgeving, eventueel met hulp en ondersteuning op maat. Woonzorgcombinaties bieden veelal ook uitkomst maar moeten betaalbaar blijven. Het gaat er de SGP om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren, een zinvolle tijdsbesteding te geven, een gezond leven, maar ook de sociale contacten te vergroten. Goed voor elkaar in Flevoland.

Toeristen op Flevolandse schaal daar staat de SGP voor. We zijn tegen massa-toerisme. Bijzondere aandacht vraagt de SGP voor de cultuurhistorie, de natuur en het bijzonder karakter van Flevoland.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de veiligheid en het onderhoud van de fiets-, wandel- en de ruiterpaden in onze mooie provincie. Gastvrij Flevoland zullen we met het bedrijfsleven en de inwoners moeten blijven promoten.

Urk en de SGP zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De SGP draagt Urk een warm hart toe. Aan de zelfstandigheid, alsmede aan het specifieke waardevolle karakter van Urk (zondagsrust en-heiliging, eigen bid- en dankdag, dialect en klederdracht) mag niet getornd worden, maar verdient juist naar de mening van de SGP steun.

Binnen Flevoland neemt Urk een bijzondere plaats in. Niet voor niets wordt Urk de parel van Flevoland genoemd. Dat is niet alleen vanwege de rijke cultuurhistorie, de arbeidszin, de dynamiek, de visserij, maar ook vanwege de inzet, durf, lef en ondernemingszin. Het is verheugend dat het provinciaal bestuur van Flevoland het voortouw heeft genomen om de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland te realiseren. Ook voor het (te realiseren) achterliggende bedrijventerrein is provinciale steun nodig. De SGP wil zich daarvoor blijvend inzetten, alsmede voor de verbreding van de Domineesweg (een provinciale weg). Zonder deze verbreding komt de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer (gelet op de nieuwe haven, het bedrijventerrein en de nieuwe woonwijk Schokkerhoek) in gevaar. De realisering van een nieuwe provinciale rondweg betekent een verlichting van het oplossen van verkeersknelpunten en kosten.

Een goede OV-verbinding met Zwolle en Lelystad is noodzakelijk. Het te realiseren busplein maakt hiervan onderdeel uit en verdient provinciale steun, evenals de derde autobrug over de Urkervaart. Voor de verlaging van de drempel in de sluis bij Kornwerderzand moet het provinciaal bestuur zich inzetten en mee financieren. Bij de bediening van de Urkersluis en de bruggen over de Urkervaart zal het provinciaal bestuur rekening moeten houden met de historisch gegroeide etenstijden en pauzemomenten op Urk.

Tot het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op cultuurhistorisch terrein (renovatie palenscherm, opknappen werf en havenfront) roept de SGP op. Het visserijbedrijfsleven is niet weg te denken van Urk, maar verdient juist begrip en steun (zie verder de V van Vis).

Vis eten is gezond. Maar die vissen moeten natuurlijk wel eerst gevangen worden. Nog voordat Flevoland uit het water rees, werd de Zuiderzee al bevist. Nu is de Noordzee hoofdzakelijk de akker van de visserman. In wet- en regelgeving wordt deze visserij echter meer en meer beknot. Op dit moment is onbekend wat de Brexit of een no-deal voor de visserij en voor Urk gaat betekenen.

De SGP verzet zich al jarenlang tegen de ongelijke behandeling van vissers in Europees verband. De vissers zitten steeds in de hoek waar de klappen vallen: aanlandplicht, pulskor, de pk’s van kotters, de zeedagenregeling, quota’s, het sluiten van visgebieden etc. De SGP is Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk actief om de onredelijkheid en onrechtvaardigheid onder de aandacht van de beleidsmakers en beslissers te brengen.

Duurzame oplossingen in de visserij verdienen de steun van de overheid. Hetzelfde geldt voor de visgroot- en kleinhandel. Maatregelen en regels behoren de sector ten goede te komen in plaats van te beperken. Beïnvloeding van de wet- en regelgeving op het gebied van de visserij ziet de SGP als een taak van onder meer de provincie.

Werk zo dicht mogelijk bij huis bepleit de SGP. Het onderwijs dient aan te sluiten op het werkaanbod en andersom. Samen met de gemeentebesturen en het bedrijfleven hoort het provinciaal bestuur zich in te zetten voor de verbinding en realisering van een diversiteit aan onderwijsaanbod in Flevoland. Daarnaast moeten de overheden in Flevoland jonge starters (groei)kansen bieden, een gunstig vestigingsklimaat creëren, maar ook de bestaande bedrijvigheid faciliteren en promoten. Iedereen hoort in Flevoland gelijke kansen te krijgen om aan passend werk te komen. Voldoende betaalbare industriegrond dient in Flevoland aanwezig te zijn met goed bereikbare en berijdbare weg- en railverbinding(en).

X

IJsselmeervisserij is niet weg te denken uit Flevoland. Eeuwenlang wordt er op de Zuiderzee en IJsselmeer gevist. Helaas wordt ook deze akker van de visserman door allerlei maatregelen ingeperkt. Dat vindt de SGP niet redelijk en onbillijk. Vandaar dat de SGP een pleitbezorger wil zijn van de IJsselmeervissers. Windmolens horen niet in het IJsselmeer. De aalscholverpopulatie moet worden aangepakt. Natuurbescherming is prima, maar mag niet – evenals ontgrondingen, sportvissen en andere visvreemde activiteiten – ten koste gaan van de visserij. Op het IJsselmeer heeft de visserman de oudste rechten.

Zeewolde ligt op een interessante plek in Flevoland. De SGP wenst Zeewolde dan ook een schone toekomst toe. Veiligheid, rust, leefbaarheid en ontspanning. De SGP denkt ook aan voldoende koop- en huurwoningen, passend bij de bevolkings- en inkomensopbouw. Voor bedrijven biedt Zeewolde een gunstig vestigingsklimaat. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn daarbij onmisbaar.

Een groot deel van de Gooiseweg is verdubbeld. Voor een verdere verdubbeling en een oplossing voor de verbinding naar en bij de A28 (Nijkerkerweg) moeten, naar de mening van de SGP, alle verantwoordelijke overheden de komende periode zich gezamenlijk inzetten.

Van belang is, dat de provincie het personenvervoer per boot stimuleert. Voor Zeewolde zijn de watertaxi naar Harderwijk en de pont naar Ermelo (waarvan duizenden scholieren en recreanten per jaar gebruik maken) van groot belang.

Het landelijk gebied in Zeewolde straalt schoonheid en karakter uit. Inbreuken op het karakteristieke buitengebied en het agrarisch gebruik daarvan wijst de SGP af.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties