| |

Algemene beschouwingen 1 juni 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals deze uitgesproken is op 1 juni door fractievoorzitter Sjaak Simonse.

Algemene beschouwingen 2016

Beweging is goed. Als je jong bent, gaat dat vanzelf. Als je net als de provincie 30 jaar bent, is het goed om daar bewust mee om te gaan. Kijk, als het nodig is, kun je op die leeftijd gaan lijnen, maar bewegen is zeker zo goed. Daar bouw je conditie mee op en blijf je fris bij.

De provincie heeft de afgelopen jaren flink gelijnd. De organisatie is een stuk slanker geworden. Het takenpakket van de organisatie werd ook smaller waardoor het in bepaalde delen van de organisatie heel rustig werd. Je zou zomaar kunnen dichtgroeien...... En daarom voorzitter in beweging! De SGP met haar 98 jaar houdt u graag scherp!

We hebben u reeds tot verveling toe gewezen op de reserves. Reserves die nooit dood-geld mogen zijn maar in beweging moeten blijven. Reserves die geoormerkt moeten worden voor de broodnodige investeringen in onze provincie. Er is een Duits spreekwoord wat zegt: op een rollende steen groeit geen mos!  We noemen u een paar van die investeringen:

Kornwerderzand, vz het lijkt zo stil te zijn op dit dossier. Dit, terwijl we weten dat het een strijd zal zijn om de verlaging van de sluis dit najaar in het landelijke MIRT te krijgen. We krijgen signalen uit andere provincies dat Flevoland erg passief is en dat kunnen wij niet geloven. Vz kan de Gedeputeerde hier klip en klaar bevestigen dat hij keihard bezig is om met de andere partners, schouder aan schouder, te zorgen dat dit project in het MIRT komt.

We lezen in de stukken dat GS volop meebeweegt bij het dossier Flevokust. Een eventuele spoorverbinding is een kans die nu voorbij komt. Ja en dan moeten we daarop inhaken. U hebt daar onze steun.

Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid hebben beide veel met beweging te maken. Ja en dan moeten we het ook deze beschouwingen weer hebben over de bereikbaarheid naar het Gelderse via de Nijkerkerbrug. Maar ook over onze verkeersbewegingen naar Overijssel via de N50. We zien met elkaar, als het fout gaat op deze wegen dan is Flevoland net een eiland waar je heel moeilijk in of af komt. De SGP maakt zich grote zorgen over de Nijkerkerbrug maar ook horen we vanavond graag wat de inspanning van de Gedeputeerde is om de bereikbaarheid van Flevoland vanuit en naar het Overijsselse deel van de N50 te verbeteren. De bewegingsvrijheid van Flevolanders is bij u toch wel in goede handen?

Verkeersveiligheid heeft te maken met het onderhoudsniveau van de wegen. Hoe soepeler onze bewegingen, des te minder kans op brokken. Het ANWB onderzoek van 2014 bevestigd dit en rekent voor ons uit, dat het opkrikken van onderhoudsniveaus enerzijds leidt tot minder ongevallen maar ook erg grote maatschappelijke baten in zich heeft. Voorzitter, de SGP vraagt of de uitkomsten van dit rapport meegenomen kunnen worden bij het binnenkort te behandelen voorstel mobiliteit en ruimte.

Waar ook beweging in zit, dat zijn de Oostvaardersplassen. De overdracht van de Grote Grazers zal binnenkort plaats vinden. Gelukkig maar want de huidige situatie schreeuwt om een oplossing. 1/3 van alle dieren is er na deze winter bewegingsloos uit gekomen. Voor de SGP geldt naast haar Christenplicht om goed voor onze dieren te zorgen ook de wet. De Wet Dieren zegt in artikel 2 voor gehouden en niet-gehouden dieren dat er zorgplicht is. Binnen dat kader zullen we ons allen moeten bewegen in de komende periode.

De Floriade, heeft de SGP nooit gezien als een broodnodige investering. Maar wij willen wel constructief met u meedenken. 2 miljoen hebben we vrijgegeven, we geven het in stappen uit aan innovatiewedstrijden en subsidies. Geacht college, ga toch alleen verplichtingen aan voor het komende jaar. Eerst moet onze partner zijn zaken op orde hebben. Nadat er weer vertrouwen is ontstaan, kunnen we verder bewegen, ook naar de 8 mln die we nog moeten bestemmen.

We hebben het vaker betoogd, de landbouw is de drager van ons landschap. En we hebben het de Gedeputeerde reeds voorgehouden. Je moet schakelen zolang je beweegt. Als je als landbouwsector stilstaat, heeft het geen zin meer. In die zin wil de SGP het u nogmaals voorhouden: Het belang van een provinciaal vrijwillige kavelruil. De landbouwsector floreert in Flevoland op zijn best en die koppositie moeten we vasthouden. Nog nooit heeft er in Flevoland een ruilverkaveling plaatsgevonden. Het is nu tijd om als provincie menskracht en financiën beschikbaar te stellen, als het mogelijk is via de POP3 gelden. In het belang van de landbouw en verkeersveiligheid.

Over Culturele participatie, voorzitter, willen we onze CDK in deze bijdrage meegeven dat je ook te snel kunt bewegen. Namelijk voordat je weet of je de goede route loopt. Het voorstel over culturele participatie stemde binnen onze partij tot verontwaardiging. We zijn mede indiener van de motie op dit onderwerp en roepen GS op om eerst onderzoek te doen naar de eindbestemming en de route en dan pas eventueel te gaan bewegen.

Tenslotte vz, bereiken ons geluiden uit Marknesse dat mensen hun boot niet mogen laten liggen in de vaart. Deze regel is inderdaad ingezet in 2013. Het stuit ons echter tegen de borst dat in dit geval om reden van concurrentieoverwegingen en aansprakelijkheid dit hier strikt wordt doorgevoerd. Het ene geval is het andere toch niet. Kunt u er onder bepaalde restricties niet met elkaar uitkomen. Kunt u zich ook in dit geval dienend opstellen.

Dienend bewegen, ja dat is mooi. Als Paulus in 1 Korinthe zijn leven ziet als een loopbaan, gaat het hem om de prijs. Een prijs die nooit vergaat, een prijs die hij mag ontvangen van zijn God. Hoe loopt Paulus die loopbaan? Hij zegt in het laatste vers van 1 Korinthe 9: ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat is genade, als we zo in het leven mogen staan. Dat is iets wat ik ook u allen hartelijk gun. Maar ook een houding die onze provincie zal sieren in het komende jaar. Dienend bewegen!

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties