Algemene beschouwingen 2017

Joh, het is maar een spel! Dat zeggen we nogal eens tegen kinderen of ouderen die gefrustreerd raken als het tegenzit bij een spel. Als de dobbelstenen door de lucht vliegen of…… Ik moet er weleens aan denken als ik het samenspel tussen GS en PS aanzie om dan te bedenken dat het wel een samenspel is, maar dan ten dienste van onze bevolking. Welnu voorzitter over dat spel ging het op de Statenconferentie kortgeleden. Over de sfeer bij het spel, over de spelregels, over rechten en plichten van de spelers en over de tactiek. Over de sfeer heeft de SGP niets te klagen, daar komen we eerlijk voor uit. In die sfeer kun je vrij je mening geven en sta je open voor andere standpunten. In die sfeer houd je elkaar aan de spelregels.

De spelregels voor het samenspel GS-PS zijn gelukkig beschreven, ze staan vast. Maar bij een spel gebeurt het weleens dat er na het spel heel veel gespeeld te hebben, de regels vergeten worden, of dat er vanzelf regels bij komen. Het overkomt GS de laatste tijd ook. Daar ontstaat het “ besturen met mededelingen”. Een analyse over de afgelopen 4 maanden laat zo 15 voorbeelden van deze praktijk zien. Via een mededeling PS in kennis stellen van besluiten, daarmee invulling geven aan het handvest actieve informatieplicht maar terwijl het eigenlijk door PS bediscussieerd en vastgesteld hadden moeten worden. Vz, in Flevoland kennen we hiervoor onze eigen spelregels en we houden graag het vertrouwen dat GS, PS op het juiste moment in haar rol zet. Om deze wens concreet te maken dienen wij een MOTIE in.

Het spel tussen PS en GS gaat ook over geld. Daarvan zeggen de spelregels dat PS de baas is over dat geld. PS bepaald hoeveel er in die beurs mag zitten en waar het aan uitgegeven wordt. De regels zeggen ook dat we één keer in de vier jaar over deze zaken spreken met elkaar. Om die reden vz.  maakt de SGP bezwaar tegen de manier waarop GS voorstellen doet omtrent het risicomanagement in de perspectiefnota. In onze financiële verordening staat duidelijk voor het risicomanagement en het weerstandsvermogen dat GS tenminste 1 keer in de 4 jaar een nota risicobeleid aanbiedt ter behandeling en vaststelling in de Staten. Daarom vz. een heldere vraag: Kan de Gedeputeerde toezeggen dat hij voor de behandeling van de programmabegroting 2018 de nota Risicobeleid aan PS ter vaststelling zal voorleggen?

Vz het was niet onze bedoeling om het vandaag weer over vrijwillige kavelruil te hebben, het spel moet immers niet vervelend worden. Maar toch, de SGP heeft na de vorige vergadering contact opgenomen met LTO om hen te vragen in welke fase we nu verkeren. Is dat de fase van inventariseren tot de zomer, zoals de Gedeputeerde aangaf òf is er ondertussen iemand anders aan zet? Het antwoord was helder: Nee, LTO heeft zijn werk nu gedaan, nu is de provincie aan zet. Daarom de vraag voorzitter: Wordt vrijwillige kavelruil nu in gang gezet of niet?

Duurzame energie is geen spel die we als overheid alleen moeten spelen. Zeker niet als we er in gezelschap van de bevolking meerdere doelen mee dienen.  We zien dat bijvoorbeeld heel mooi toegepast bij het regioplan wind. Daar wordt ook aan burgers de mogelijkheid geboden om mee te participeren. By the way..... we constateren momenteel met veel zorg dat de verhoudingen in Zuidelijk Flevoland snel verslechteren. Wat is de visie van GS op de spanningen tussen de ontwikkelgroep en de windvereniging daar. Momenteel is het een spel met winnaars en verliezers, hoe buigen we dat om? In deze perspectiefnota lezen we van het voornemen van GS om zonnepanelen te plaatsen op provinciale gebouwen. Iets wat zeker de steun heeft van de SGP, maar laten we proberen het spel slim te spelen. Door niet alleen te functioneren als producent, maar ook door juist provinciale daken ter beschikking te stellen aan inwoners die bijv. geen gelegenheid hebben om zonnepanelen te plaatsen. Wij dienen een MOTIE met die strekking in.

Naar verwachting zal de visserij hard getroffen worden door het Engelse besluit om uit de Europese Unie te stappen. Dat wordt nog een heel ingewikkeld spel. De SGP wil in deze beschouwingen aandacht vragen voor deze bedreiging. Er zijn visserijgemeenten die de handen ineen slaan om te komen tot een gezamenlijke strategie. We willen de Gedeputeerde vragen welke inspanningen hij op dit ogenblik kan leveren of al levert binnen de Europese lobby, bijvoorbeeld binnen de CPMR.

vz, het spel tussen GS en PS gaat niet over winnaars en verliezers. Tenminste als het goed is. Het gaat om een sámenspel, die juist níet om eigen eer of roem behoort te gaan. Daarin wil de SGP ten diepste het spoor volgen van de Heere Jezus die Zijn eigen roem niet heeft gezocht, maar Zichzelf heeft vernederd, ja zelfs tot in de dood, zodat er voor zondige mensen weer een weg terug is tot God. Dat overdachten we met Goede Vrijdag. Daarna is het Pasen geworden, Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij is de grote Winnaar en bij Hem zijn we veilig in leven en dood. Daarom kan ik deze algemene beschouwingen alleen maar besluiten door in Hem te roemen en u allen Zijn Zegen toe te wensen.