| |

Initiatiefvoorstel SGP Normenkader

Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de accountant en bevoegd om de werkzaamheden van de accountant mede te bepalen. Een belangrijk deel van de begrotingsomvang van de provincie Flevoland wordt besteed aan inkopen.

Verantwoording over de rechtmatige besteding van deze gelden, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, past bij een transparante en open overheid.  

De Provinciale SGP-fractie stelt voor om een aanvullende opdracht te verstrekken aan de accountant om de rechtmatige naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid over het jaar 2015 vast te stellen. De volledige tekst van dit initiatiefvoorstel is te vinden via deze link: https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2016/17-februari/19:00​ (Agendapunt 7).​
 

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties