| |

Bijdrage ontwerp-structuurvisie landelijk gebied

Voorzitter,

Het zal weinig mensen verbazen dat wij behoorlijk teleurgesteld zijn in de ontwerp-structuurvisie die nu voorligt. We hebben vele uren in de commissie over dit onderwerp gesproken, en hoewel er een aantal toezeggingen zijn gedaan, zet de gedeputeerde inhoudelijk geen stappen in onze richting.

Allereerst is dit een ruimtelijke visie waarin alle (ruimtelijke!) belangen tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. Helaas gebeurt dit niet.  In deze visie zien we dat het provincie het maken van beleid overlaat aan gemeenten, waarbij een aantal algemene bouwstenen of uitgangspunten worden mee gegeven. Enige harde randvoorwaarden zijn: 1000 hectare landbouwgrond en vergunning voor maximaal 25 jaar.

Wij zijn van mening dat als je zegt dat dit een provinciaal belang is, zorg dan ook dat je de echt belangrijke punten borgt. Nu is het tweeslachtig, als provincie laten we het niet los, maar laten we het wel grotendeels over aan gemeenten. We pakken geen regierol (zoals bijv. bij het Regioplan Wind) en dat alles onder het motto van “we vertrouwen erop dat het goed komt.” Zelfs wordt aangegeven dat dit beleid het voorbeeld is van werken in de geest van de Omgevingswet.

Dat laatste is natuurlijk onzin. Het gaat bij werken onder de Omgevingswet om het creëren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het bereiken van een goede omgevingskwaliteit en die waar mogelijk ook in stand houden. Met name dat laatste gaat hier de discussie over. Wat is een goede omgevingskwaliteit en hoe houdt je die zoveel mogelijk in stand. Daarover is in dit stuk niets te lezen. Weliswaar is er een bouwsteen om rekening te houden met de landschappelijke kwaliteiten, maar het wordt niet duidelijk wat daarmee nou precies bedoeld wordt. Een Flevolandse erfgoedvisie moet nog opgesteld worden. We weten dus nog niet welke karakteristieke (landschaps)elementen we beschermwaardig vinden. Omdat er is toegezegd dat de erfgoedvisie (waar ook landschap onderdeel van uitmaakt) voor de zomer aan ons wordt voorgelegd zullen we geen motie op dit punt indienen. Wat ons betreft wordt in de nieuwe erfgoedvisie nadrukkelijk het behoud van het grootschalige open karakter van het landelijk gebied daarin benoemd met haar rechte, strakke lijnen.    

Wil de SGP dan helemaal geen ruimte geven aan de initiatieven voor zonnevelden in het landelijk gebied? Jazeker, maar wel binnen heldere randvoorwaarden waarbij een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ja mits, betekent dus niet ja, overal (zoals sommige partijen er invulling aan geven). Wij wegen het individuele belang van een projectontwikkelaar of agrariër af tegen het algemene belang van landschappelijke kwaliteit, én het belang van behoud van de voedselproductie.

Dit tweede aspect is voor ons zo mogelijk nog belangrijker dan het aspect van de goede ruimtelijke kwaliteit. Flevolandse landbouwgrond staat immers bekend als de meest vruchtbare van Nederland. Die offer je niet op aan zonnevelden. Net zomin als dat je vruchtbare gronden opoffert aan natuur. We weten dat het wereldvoedselvraagstuk steeds nijpender wordt met een groeiende wereldbevolking richting 9 miljard de komende jaren. En we willen dat veehouderijen de dieren buiten laten grazen, en dus grondgebonden zijn. Ook daarvoor is grond nodig. Belang van voedselzekerheid en voedselproductie is een belang dat, wat ons betreft, beschermd moet worden.

Er zijn volgens ons genoeg alternatieven te bedenken om de goede landbouwgrond te ontzien. Zie bijv. het voorbeeldproject in de NOP dat in de commissie is gepresenteerd. Maak gebruik van de mogelijkheden bij de bestaande windparken, langs dijken, overdek parkeerplaatsen met zonne-energie etc. Helaas is het volgens de gedeputeerde en, en, en. Wat ons betreft is het: eerst die alternatieve mogelijkheden benutten, daarna als allerlaatste optie het eventueel inzetten landbouwgrond. Een soort laddertoets dus.

Wat betreft de 1000 hectare, dat is de opgave volgens de gedane berekeningen. Hoewel ook over die 1000 hectare valt te discussiëren, wil ik het met name hebben over het feit dat de gedeputeerde verder gaat dan 1000 hectare landelijk gebied. Hij heeft het nu over 1000 hectare met agrarische bestemming in het landelijk gebied. Met andere woorden: het landelijk gebied heeft meerdere functies, waar ook nog eens zonnevelden op gerealiseerd kunnen worden. We gaan dus verder dan onze eigen opgave, en het wijkt ook af van hetgeen eerder aan ons is gepresenteerd. Daarom een motie om dit te corrigeren en de opgave te corrigeren naar maximaal 1000 hectare in landelijk gebied. Conform de opgave.

Tot slot de bouwsteen VI, betrokkenheid en draagvlak. Dit is een punt waar we van harte achter staan, maar ook hier weer veel vrijheid aan initiatiefnemers. Wat ons betreft wordt het verplicht voor initiatiefnemers om de omgeving financieel mee te laten participeren vanaf een x aantal hectares. Ook dit aspect moet in de definitieve structuurvisie verder worden uitgewerkt.

Ik sluit af voorzitter, ik hoop echt dat deze ontwerpvisie niet wordt vastgesteld en het gezonde boerenverstand zegeviert.

Leonard Bogerd

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties