Pitch hoofdopgaven Omgevingsvisie

Op 29 juni vond er een Integrale Statencommissie plaats bij Provinciale Staten. Dit houdt in dat er een richtinggevend debat over​ de Omgevingsvisie Flevoland (OVF) plaatsvond. Dit is onderdeel van visie op Flevoland/Atelier Flevo-perspectieven.

Elke fractie kreeg de gelegenheid om een pitch te houden over wat de fractie als hoofdopgaven voor de Omgevingsvisie ziet. Statenlid Leonard Bogerd heeft hierbij onderstaande pitch uitgesproken:

Voorzitter,

De Flevoperspectieven leveren een goed inzicht op in trends en ontwikkelingen, maatschappelijke opgaven, die op Flevoland afkomen. De perspectieven Circulaire Economie en Duurzame Energie zijn daarvan een mooi voorbeeld. Deze autonome ontwikkelingen zijn al een tijdje aan de gang en zijn ook letterlijk de toekomst. Daarnaast zijn er nog wel meer ontwikkelingen te bedenken, bijv. de toenemende digitalisering en robotisering die grote impact gaan hebben op burgers en bedrijfsleven. En daarbij zullen er ongetwijfeld nog nieuwe ontwikkelingen bij gaan komen waar we nu nog geen weet van hebben.

Als we het hebben over de toekomst van Flevoland dan denken we als SGP aan een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar dat niet alleen, Flevoland heeft meer te bieden, namelijk ruimte. In tegenstelling tot veel andere provincies is er in Flevoland nog ruimte voor allerlei ontwikkelingen, denk bijv. aan de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad en een tweetal havens bij Lelystad en Urk. Wat de SGP betreft gaan we als provincie verder met die positieve insteek, en wordt dat ook prioriteit nr. 1. Een positieve grondhouding ten aanzien van initiatieven die opborrelen vanuit de krachtige samenleving, vanuit mensen met een pioniersmentaliteit/ondernemergeest, moet kenmerkend zijn voor de provincie. Niet alleen bij de ambtelijke organisatie, maar ook bij het college en PS. Van de rollen reguleren en regisseren, gaan we wat mij betreft veel meer toe naar faciliteren, samenwerken en stimuleren. Van nee-tenzij, naar ja-mits. In plaats van in detail alles vastleggen en in beton gieten, gaan we de hoofdlijnen beschrijven en zorgen we voor flexibiliteit. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Betekent dit dat we alles maar moeten toelaten aan ideeën en initiatieven? Nee, zeker niet. Er kunnen waarden in het geding zijn bij een bepaald initiatief. Neem bijv. de waarden veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit. Dat is ook de meerwaarde van de provincie. Om die waarden in het oog te houden en daar uiteindelijke een belangenafweging in te maken. In de nieuwe omgevingsvisie moet dit ook helder worden aangegeven.

Daarop voortbordurend zijn we wat ons betreft ook heel zuinig op ons agrarische gebied. Het zal u niet verrassen dat het perspectief Landbouw ons uit het hart gegrepen is. Niet alleen is de landbouw beeldbepalend voor de provincie, en daarmee onderdeel van het verhaal van Flevoland, ook is de landbouw van grote betekenis voor het wereldvoedselvraagstuk. De Flevolandse landbouw bevindt zich in de mondiale wereldtop. Wij gaan ervan uit dat de provincie dit ook erkent en daarom ook een innovatieve en duurzame ontwikkeling van de agrarische sector voorstaat. Dat betekent dus ook waar mogelijk tegemoet komen aan de wensen die leven in de sector. Ik noem één voorbeeld: werk maken van de wens tot agrarische structuurversterking, de vrijwillige ruilverkaveling.

Tot slot hoop ik dat de nieuwe houding van de overheid ook echt wordt verinnerlijkt door ons allen, inclusief de ambtelijke organisatie. Open het gesprek aangaan, zonder vooringenomenheid, luisteren naar initiatieven, maar ook naar de mensen die er tegen zijn. Juist als er sprake is van belangentegenstellingen, is het belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt, en een heldere, transparante afweging wordt gemaakt. Dat wens ik u en ons allemaal toe. Op die manier krijgen we echt een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is én waar er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.