| |

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning

De SGP heeft kennis genomen van het artikel uit "het Urkerland" van 7 januari 2016 "Omgang met grote dossiers is zorgelijk op Urk" en het interview met Omroep Flevoland hierover van 10 januari. De Commissaris van de Koning doet uitspraken over de Urker politiek en het gemeentebestuur. Hieronder volgen enkele vragen, overeenkomstig artikel 23 Reglement van Orde, aan de Commissaris over deze nieuwsberichten.

1. a. Waarom heeft u ervoor gekozen uw zorgen tegen het Urkerland en Omroep Flevoland te uiten?
b. Als u de kwaliteit van het Urker bestuur onder de maat vindt kunt u toch via andere wegen (bijv. interbestuurlijk toezicht) uw zorgen kenbaar maken?

2. a. U geeft aan dat u als CdK een rol heeft als hoeder van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Noch in de Provinciewet, noch in de Ambtsinstructie voor de CdK hebben wij deze rol kunnen vinden. Ook op de website van het IPO kunnen wij deze rol niet achterhalen.

Kunt u aangeven op basis van welke regelgeving of beleid u uw standpunt baseert?

b. Heeft u uw uitspraken ook gedaan namens het college van GS?

c. In hoeverre zijn uw opmerkingen te rijmen met de principes van lokale autonomie en democratie?


3. Bent u het met de SGP eens dat door deze wijze van uiten u hoogstwaarschijnlijk juist het tegendeel bereikt met wat u beoogt? Zo nee, waarom niet?

4. Wij hebben begrepen dat u uw zorgen één keer hebt besproken met het gemeentebestuur van Urk en nog niet met de gemeenteraad. Waarom heeft u nu reeds de openbaarheid gezocht? Is het niet verstandiger om het eerst uitgebreid hierover te hebben met de betrokken partijen zelf?

5. U noemt een aantal concrete dossiers zonder dat u hierbij aangeeft op welke specifieke punten (zowel procesmatig als inhoudelijk) het niet goed is gegaan. Nu uzelf de openbaarheid heeft gezocht, verzoeken wij u om specifieker aan te geven per dossier waar het niet goed is gegaan bij de gemeente. Dit temeer vanwege het feit dat twee dossiers recent door PS zijn behandeld en er op dit punt door het college geen opmerkingen zijn gemaakt.

6. Zijn er in uw ogen nog meer dossiers waar u uw zorgen over heeft? Zo ja, wilt u aangeven welke dossiers dit zijn en op welke specifieke punten in de betreffende dossiers u uw zorgen heeft?

7. U heeft ook gesproken over de zelfstandigheid van de gemeente Urk. Wanneer is het punt volgens u bereikt dat de gemeente Urk u geen andere keus laat dan de gemeente op te heffen? Is het alles overziend echt nodig om hier opmerkingen over te maken?

Namens SGP Flevoland,

J.N. Simonse

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties