| |

Schriftelijke vragen SGP -incident Urkersluis en het ontwerpbesluit vaarwegen-

Lelystad, 8 september 2017

 

Schriftelijke vragen         

 

De fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij heeft kennis genomen van het incident dat op 1 september plaatsvond met een schip tijdens het schutten in de Urkersluis. Hierbij ontstond dusdanige schade aan de brug, dat deze tot nu toe buiten gebruik is voor het doorgaande verkeer over de Domineesweg. Dit heeft tot gevolg dat het bedrijventerrein van Urk slechts via één toegangsweg vanuit Urk bereikbaar is. Hetzelfde geldt voor de ontsluiting richting de A6. Iedere werkdag staan er nu lange files op de enige ontsluitingsroute. Ook het scheepvaartverkeer ondervindt ernstige hinder. Wat ons betreft een situatie die zo kort mogelijk moet duren.

 

Daarnaast nam de SGP kennis van de ontwerpbesluiten vaarwegen, waarbij onder andere de schutlengte van de Urkersluis met 2,5 meter wordt verkort.

 

Hieronder volgen enkele vragen over het voorgaande, overeenkomstig artikel 23 Reglement van Orde, aan het college van Gedeputeerde Staten.

 

1. Graag ontvangen wij op korte termijn informatie over de precieze toedracht van het incident in de Urkersluis, waarbij ook wordt ingegaan hoe deze incidenten met grote gevolgen voor het verkeer in de toekomst voorkomen gaan worden. Daarnaast vragen wij u zo spoedig mogelijk publiekelijk duidelijk te maken hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren en de brug weer in gebruik kan worden gegeven.

 

2. In 2013 heeft een soortgelijk incident plaats gevonden.  a. Welke maatregelen zijn er destijds getroffen om toekomstige incidenten te voorkomen?  b. Zijn er na 2013 ook technische voorzieningen getroffen om exact te kunnen bepalen wanneer de brug al dan niet open moet? Zo nee, waarom niet?

 

3. Ontwerpbesluiten vaarwegen in Flevoland. a. Wat is de reden om de maximale schutlengte van de Urkersluis met 2,5 meter te verminderen? b. Bent u bij dit besluit ook nagegaan welke (financiële) consequenties dit heeft voor het scheepvaartverkeer? Zo nee, waarom niet?

c. Bent u bereid om uw besluit te heroverwegen indien blijkt dat dit tot gevolg heeft dat een significante groep binnenvaartschippers of anderszins hierdoor onevenredig financieel getroffen worden? Zo nee, waarom niet?

 

Namens SGP Flevoland,

J.L. Bogerd

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties