Leonard Bogerd

mr. J.L. Bogerd // Statenlid commissie Ruimte & Leefomgeving

Biografie​
Ik ben 31 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. In het dagelijks leven mag ik werkzaam zijn als juridisch adviseur bij de gemeente Kampen op het gebied van het omgevingsrecht.
Dat komt goed van pas in het politieke werk omdat de provincie één van de belanghebbende partijen is bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.
Denk daarbij aan projecten die te groot zijn om lokaal op te pakken (bijv. havenontwikkeling) of aan natuurprojecten.

Sinds maart 2015 ben ik Statenlid. Daarvoor ben ik één jaar commissielid geweest in de commissie Ruimte. Van deze commissie maak ik nog steeds onderdeel uit.
Politieke ervaring heb ik verder opgedaan als lid van het bestuur van de SGP-jongeren op Urk en als lid van de provinciale steunfractie.

Als Statenlid wil ik mij graag inzetten om:
Het heldere principiële geluid van de SGP te laten horen, waar dit mogelijk is, en op een constructief-kritische manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie.
Daarbij hecht ik veel waarde aan het vroegtijdig betrekken van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Beleid dat ontwikkeld wordt moet ten
goede komen aan de samenleving en niet onnodig belemmerend zijn. Daarnaast moet er financieel verantwoord beleid worden gevoerd.

Onderwerpen die boven aan de actielijst staan zijn:

1. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
De Provincie is kartrekker van dit project. Daarbij moet dit project niet alleen ruimtelijk ingepast worden (via inpassingsplan) maar moet het plan ook financieel haalbaar en uitvoerbaar zijn. Naar beide aspecten kijken we en zorgen we ervoor dat het proces snel en zorgvuldig doorlopen wordt.

2. Kornwerderzand
Momenteel speelt de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand. Het belang dat dit project slaagt is groot, gezien de betekenis voor werkgelegenheid van Noord-Flevoland en Lelystad. Flevoland moet een actieve stimulerende rol pakken om dit project succesvol af te ronden. Daarbij moet Flevoland niet alleen een reële financiële bijdrage leveren, maar ook samen met de andere betrokkenen actief lobbyen bij het Rijk voor de resterende financiële bijdrage. 

3. Andere rol van de overheid
De provincie moet zich focussen op haar kerntaken. Daarbij moet de houding van de provincie veranderen van regulerend en regisserend, naar faciliterend en stimulerend.
De provincie is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie en verordening. Daarbij letten we vooral op de houding die de provincie aanneemt en of er daadwerkelijk ruimte komt voor initiatief.

4. Inzet voor Noordelijk Flevoland
We zien van oudsher een bovenmatige aandacht vanuit de provincie voor Almere en Lelystad, en minder voor Noordelijk Flevoland. Ik span me in om daar verandering in aan te brengen, zodat er aandacht is voor verbetering van de provinciale infrastructuur (bijv. verbreding Domineesweg), het vraagstuk van vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpolder, en dat er voldoende ruimte is voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid in Noordelijk Flevoland.

Binnen de politieke omgeving hecht ik veel waarde aan goede en respectvolle omgangsvormen in de politiek. Politici hebben een voorbeeldfunctie. Daarnaast moet het inhoudelijke debat zoveel mogelijk in de vergaderingen zelf plaats vinden in plaats van daarbuiten. Transparantie in de besluitvorming zal het vertrouwen in de politiek doen toenemen. Voor die zaken ga ik me van harte inzetten.