SGP Flevoland: “Veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen”

Sinds 1 oktober 2014 is er een ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd ten aanzien van het Oostvaardersplassengebied. Voor dit gebied gelden bepaalde doelstellingen, omdat het een zogenaamd Natura2000 gebied is. Dit betekent dat het om een bijzonder natuurgebied gaat dat beschermd moet worden. Voor de Oostvaardersplassen zijn er specifieke doelstellingen voor het instandhouden van bepaalde vogelsoorten. Het beheerplan dat ter inzage is gelegd omschrijft maatregelen om de doelstellingen voor de specifiek beschermde vogelsoorten te halen.

De Flevolandse SGP heeft tegen het voorliggende beheerplan op 6 november 2014 een zienswijze ingediend.

Download hier de zienswijze die SGP Flevoland heeft ingediend. 

Kernpunt van de bezwaren van de SGP is dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de effecten van de enorme aantallen grote grazers op de doelstellingen die voor het gebied gelden. SGP Statenlid Simonse: “Uit een second opinion blijkt dat de grote grazers juist negatieve invloed hebben op bepaalde vogelsoorten. Ook het landschap in het droge deel van de Oostvaardersplassen is veranderd van een prachtig landschap van bos, ruigte en struweel in een graslandschap. Verwacht mag dan ook worden dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan. Dit weigert de staatssecretaris omdat grote grazers een doel op zich zijn geworden. Hiermee zij wij het absoluut oneens. Uit de second opinion van Sovon blijkt duidelijk dat er grote risico’s zijn voor het realiseren van de doelstellingen als er niets gebeurd met de huidige hoge begrazingsdruk.”.

Uit onderzoek blijkt dat grote grazers een negatieve invloed hebben op de algehele biodiversiteit. De SGP dringt dan ook aan op nader onderzoek, maar dit weigert de staatssecretaris tot nu toe.