SGP Flevoland: “Veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen”

Reactie op de brief van staatssecretaris Dijksma over Oostvaardersplassen

Donderdag heeft staatssecretaris Dijksma een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de Oostvaardersplassen. SGP Statenlid Sjaak Simonse: “De staatssecretaris wil geen verandering in de manier waarop de grote grazers worden beheerd. Dit is een gemiste kans. In februari zijn bijna 400 dieren afgeschoten. De urgentie neemt toe om de populatie grote grazers te verminderen. Dit is nodig voor het welzijn van de grote grazers zelf en ook voor verschillende vogelsoorten in het gebied.”

De SGP heeft veel aandacht voor de Oostvaardersplassen, we hebben ons er de afgelopen periode veel voor ingezet. Het beheer van de Oostvaardersplassen moet radicaal anders, het huidig beleid van Staatsbosbeheer heeft naar onze mening gefaald. Er zijn veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen. Grote grazers drukken een te prominente rol op de biodiversiteit in het gebied. De grote populatie is niet goed voor het welzijn van de grote grazers zelf, maar heeft ook een negatieve invloed op verschillende vogelsoorten. Het landschap in het droge deel van de Oostvaardersplassen is veranderd van een prachtig landschap van bos, ruigte en struweel in een graslandschap.

Bedreiging van de biodiversiteit

De staatssecretaris baseert haar oordeel op het rapport van de BeheersAdviesCommissie Oostvaardersplassen (BAC). Deze commissie concludeert dat er zorgen zijn rond de ontwikkeling van de beschutting voor de grote grazers en dat dit een intensieve aanpak vraagt op de lange termijn. De SGP pleit voor een aanpak op korte termijn en benadrukt dat er sprake is van een urgent probleem.

De biodiversiteit in het gebied is bedreigd. Het kernpunt van de bezwaren van de SGP is dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de effecten van de enorme aantallen grote grazers op de doelstellingen die voor het gebied gelden. SGP Statenlid Simonse: “Uit een second opinion blijkt dat de grote grazers juist negatieve invloed hebben op bepaalde vogelsoorten. Verwacht mag dan ook worden dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan. Dit weigert de staatssecretaris omdat grote grazers een doel op zich zijn geworden. Dit blijkt ook uit de brief van 12 maart waarin de staatssecretaris aangeeft dat grote grazers een integraal onderdeel zijn geworden van het ecosysteem. Hiermee zij wij het absoluut oneens. Uit de second opinion van Sovon blijkt duidelijk dat er grote risico’s zijn voor het realiseren van de Natura 2000 doelstellingen als er niets gebeurd met de huidige hoge begrazingsdruk.”.

Uit onderzoek blijkt dat grote grazers een negatieve invloed hebben op de algehele biodiversiteit. De SGP dringt dan ook aan op nader onderzoek, maar dit weigert de staatssecretaris tot nu toe.

Beheerplan Oostvaardersplassen

Sinds 1 oktober 2014 is er een ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd ten aanzien van het Oostvaardersplassengebied. De Flevolandse SGP heeft tegen het voorliggende beheerplan op 6 november 2014 een zienswijze ingediend.

Download hier de zienswijze die SGP Flevoland heeft ingediend. 

De verwachting is dat de staatssecretaris later in het voorjaar reageert op onze zienswijze.


Download hier dit nieuwsbericht in PDF-formaat.