Windenergie

Geen windmolenparken maar meer benutting zonne-energie

In tegenstelling tot de oude polders zijn de meeste molens in Flevoland nà de drooglegging geplaatst. Windmolens wel te verstaan. De meeste rijks- en provinciale wegen in Flevoland hebben als “bermbeplanting” windmolens - afhankelijk van de hoogte - al dan niet voorzien van een knipperlicht. Flevoland voldoet hierdoor ruimschoots aan de landelijke norm van opwekking van duurzame energie. 

 In het Omgevingsplan Flevoland is een aantal beleiduitgangspunten ten aanzien van de opwekking en benutting van duurzame energie in Flevoland opgenomen. Om deze uitgangspunten meer gestalte te geven, is in het Hoofdlijnenakkoord van het zittende College van Gedeputeerde Staten het klimaatbeleid nog eens duidelijk(er) verwoord. Van de benodigde energie in 2013 in Flevoland moet 60 procent duurzaam zijn opgewekt. Duurzame energie moet verder “bijdragen aan de groei van de Flevolandse economie, de werkgelegenheid en een vitaal platteland. Deze doelen dienen te worden bereikt met behoud en waar mogelijk verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.” Prachtige volzinnen, maar is dit beleid waar te maken? 

Klimaatbeleid

Dankzij de vele windmolens in Flevoland lijkt het College van Gedeputeerde Staten de gestelde doelen te bereiken. Het laatste zetje moet nu (nog) gegeven worden. Daartoe is de strategische nota “Werk maken van duurzame energie” vastgesteld. De visie in de nota is, samen met marktpartijen en andere organisaties, uitgewerkt in een aantal concrete activiteiten die onderdeel uitmaken van het provinciaal Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2011. Als SGP-fractie in Flevoland volgen we het klimaatbeleid van Gedeputeerde Staten op de voet. Naar onze mening wil het College op dit punt het beste jongetje van de klas zijn. Flevoland loopt met de productie van duurzame energie voorop in Nederland. 

Als een zonnetje 

Nu al wordt 50% van de totale energiebehoefte in Flevoland duurzaam opgewekt, hoofdzakelijk door middel van windenergie. Dat vinden wij als SGP-fractie voorlopig meer dan genoeg. Laat eerst de andere provincies maar eens een inhaalslag maken op dit terrein. “En als er in Flevoland een uitbreiding van de opwekking van duurzame energie moet komen, gelijk opgaand met de bevolkingsgroei en de groei van het bedrijfsleven, benut dan meer de aarde, het water en de zon. Laat in Flevoland een groene golf ontstaan. De SGP vindt dat de zon beter benut kan worden. We moeten af van het winderig imago van Flevoland. Geen windmolens meer, maar juist opwekking van zonne-energie. Zodat iedereen zegt: Flevoland is de provincie van de zon. Flevoland ligt er als een zonnetje bij”. Dat was ons betoog bij de behandeling van de Kadernota 2009 en volgende jaren. 
 
Cultuurhistorie 

Windmolens zijn er meer dan genoeg in Flevoland. Naar de mening van de SGP-fractie in Flevoland tasten ze het landschappelijke karakter van de jonge provincie aan en doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Nog meer alert zijn we geworden nu opnieuw een groot windmolenpark, nu in noordelijk Flevoland, op het programma staat. De Koepel Windpark Noordoostpolder heeft een plan ontwikkeld om voor de kust van Urk windmolens van 160 tot 200 meter hoogte neer te zetten, die 450 MW windvermogen moeten opwekken. Natuurlijk draagt dit windmolenpark bij aan de realisatie van de duurzame energiedoelstelling van Flevoland. Ook de rijksoverheid juicht dit initiatief van harte toe. Maar realisering van dit plan zal wel een ernstige inbreuk maken op het cultuurhistorische karakter van het voormalige eiland in de Zuiderzee: Urk. 
 
Doorzettingsmacht 

Minister Ronald H.A. Plasterk deelt de mening van Urk dat het te realiseren windmolenpark ernstig afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden van het voormalige eiland. Zijn collega Maria J.A. van der Hoeven van Economische Zaken denkt daar echter anders over. Zij heeft op Kamervragen laten weten eventueel gebruik te zullen maken van haar wettelijke doorzettingsmacht om de realisering van de megawindmolens voor de kust van de Noordoostpolder en Urk mogelijk te maken. Als SGP-fractie in Flevoland hebben we ernstig bezwaar gemaakt tegen het feit, dat dit alles over ons en zonder ons gebeurt. “De regionale en gemeentelijke overheden moeten eerst zelf iets van zo’n megaproject kunnen vinden.” Als SGP begrijpen we dan ook niet dat Gedeputeerde Staten van Flevoland de regie uit handen heeft gegeven door de minister te vragen om de rijkscoördinatieregeling van toepassing te verklaren. Nu ligt de bevoegdheid bij de minister en zij kan gebruik maken van haar doorzettingsmacht. 
 
Dwarsliggers 

“Op die manier wordt de provinciale en locale democratie om zeep geholpen en worden zij neergezet als dwarsliggers. Het gaat in dit geval niet over “een paar windmolens”, maar we spreken hier over windmolens van 160 tot 200 meter hoog en dan in drie rijen, kilometerslang. De plaatsing wordt straks in Den Haag geregeld.” Als SGP-fractie vinden wij dat het College van Gedeputeerde Staten op deze manier de regie uit handen heeft gegeven. Het enige wat we nog kunnen doen in Flevoland, is een goed alternatief bieden. Wanneer uit andere bronnen duurzame energie kan worden opgewekt tegen een aanvaardbare prijs, biedt het kansen om het mega windpark te (laten) verkleinen of zelfs te verhinderen. 

Windstil 

Door onze fractie is gezocht naar een redelijk alternatief. Wij menen die gevonden te hebben in de betere benutting van zonne-energie. Vandaar dat wij het college van Gedeputeerde Staten hebben opgeroepen om aan de vier speerpunten in het kader van het klimaatbeleid in Flevoland de benutting van zon toe te voegen. “Tot nu toe voert het college een actief beleid op windenergie, bio-energie en groene grondstoffen, gebouwde omgeving en klimaatneutraal bouwen. Dat is een goede zaak. Maar naar de mening van onze fractie mogen de activiteiten ten aanzien van windenergie wel wat passiever – laat de wind maar gaan liggen - en ten aanzien van zonne-energie wat actiever – laat het zonnetje maar schijnen in Flevoland.” 

Motie 

Een motie is door ons ingediend om de benutting van zonne-energie (zowel in studie en uitvoering) als vijfde speerpunt toe te voegen aan het provinciaal klimaatbeleid. We hebben onze kroonprins Willem Alexander sprekende ingevoerd. “Het is goed om verder te kijken dan de huidige financiële en economische crisis en de fundamenten te gaan leggen voor een duurzame toekomst door gebruik de maken van de zon.” 

Toen bleek dat een ruime meerderheid voor de motie zou stemmen hebben we de tekst nog wat aangescherpt. Statenbreed werd uiteindelijk bepaald dat “een actief beleid gevoerd moet worden op het gebied van de kennisverbreding, opwekking en benutting van zonne-energie.” Om initiatieven op het gebied van de benutting van de zon te stimuleren wordt in de motie aangedrongen op het in leven roepen van een revolving fund. “Dit stimuleringsfonds kan gevoed worden uit de opbrengsten verkoop aandelen Nuon en Essent.” De gedeputeerde, mevrouw Anne E. Bliek-de Jong zegde toe “zo snel mogelijk met een “zonnige notitie” te zullen komen om daarna, samen met de commissie, het beleid op het gebied van zonne-energie gestalte te gaan geven.” In Flevoland gaat de zon op!

Juni 2009