| |

SGP breekt lans voor ontzien van de zondag

Tijdens de algemene beschouwingen in de AV van waterschap Zuiderzeeland brak Jacob de Borst een lans voor het ontzien van de zondag bij waterschapsactiviteiten. Hieronder volgt de integrale tekst van zijn Algemene Beschouwingen zoals die op dinsdagmiddag 22 november 2016 is uitgesproken.

 

Mevrouw de voorzitter, college, mede AV-leden,

De titel van mijn algemene beschouwingen heb ik genoemd “Echt elke Dag?” en daarmee leg ik uiteraard een verband met de titel van de meerjarenbegroting 2017 – 2020. Toen ik de titel op de thematische vergadering van 2 november voorgeschoteld kreeg, moest ik denken aan een zieke patiënt die aan de beterende hand is en aan wie je vraagt hoe het gaat. Is het werkelijk zo slecht gesteld met ons waterschap dat we iedere dag nodig hebben om beter te worden? Ik meen van niet. Onze financiën zijn op orde; onze dijken veilig; we hebben beste zuivering van Nederland in ons beheersgebied, zodat de titel van de begroting volgens mij “Elke dag nog beter” moet zijn.

Maar er is nog een heel andere reden waarom ik moeite met de titel heb. Moet elke dag dan gelijk zijn? Is 24/7 wel nodig? Het zal u niet verbazen dat ik als SGP’er daar veel genuanceerder tegen aan kijk dan vandaag de dag helaas gebruikelijk is geworden. Afgezien van wat specifieke zaken, hebben we op zondag het waterschap niet nodig. God heeft niet zonder reden een rustdag gegeven aan de mens. Zondag is de opstandingsdag van Jezus Christus en is daarom een feestdag. Het is geen knellend gebod om geen werk te mogen uitvoeren; het is een dag waarop een mens uitgetild wordt boven de dwang van iedere dag en kracht krijgt voor de nieuwe werkweek.

Moet het waterschap in mijn ogen dan stil liggen op zondag? Nee, helaas. In de huidige maatschappij  ligt dat genuanceerd. Als een terugslagklep van een gemaal breekt en de polder dreigt onder water te lopen, moet er in gegrepen worden. Ook op zondag. Een afvalwaterzuivering moet door draaien en als daar een urgente storing op treedt, moet iemand opgeroepen worden. Geen enkel misverstand daarover. Maar het legen maken van een muskusrattenklem? Is één van de zegeningen van het nieuwe werken dat ook op zondag mails gestuurd worden? Grensvervaging tussen werk en privé noemt de begroting dat op pagina 23. Moet er door vergunningsaanvragers op zondag gechat kunnen worden met de vergunningsverlener? Moet een nog op te zetten klantencontactcentrum op zondag open zijn? Moet door de energiehandel op de APX-markt juist op zondag gemalen worden omdat de stroom dan goedkoper is? Van de SGP zeker niet.

Mevrouw de voorzitter. Mijn opa (ook een Jacob en een volbloed SGP’er) begon in 1943 een eigen koperslagersbedrijf. Midden in de oorlog. Hoe hij aan koper kwam, weet ik niet. Zijn toen gestarte bedrijf is nog steeds familiebezit. Ik heb het volgende hem vaak genoeg horen vertellen en ook meegemaakt. Als op zondag een waterleiding brak of fecaliën aan de verkeerde kant de toiletpot uitstroomde, dan trok hij er wel op uit. Maar hij legde een noodverband aan en kwam maandagmorgen terug om het af te maken. Een factuur van zijn arbeid op de eerste dag der week, heeft hij nooit verstuurd. Voor werk op zondag vroeg hij geen geld. Zijn opvolger (mijn vader) overigens ook niet. Ze hadden diepe eerbied voor God Die die heilige dag gegeven heeft. Ik deel hun opvattingen. Om die reden ziet de SGP meer in een flexibel peilbeheer waarin de zondag ontzien kan worden bij het malen, dan alleen maar oog te hebbeb voor de lage weekend tarieven op de APX-markt. Ik roep dan ook op de zondag zoveel mogelijk te ontzien.

In het voorstel vraagt u een besluit te nemen inzake de tariefscenario’s. Ik heb er ons verkiezings-programma eens op nagelezen. Daar staan een aantal mooie dingen in. Ik noem ze.

  1. Omvangrijke financiële besluiten moeten worden gebaseerd op een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
  2. Besparingen moeten ten minste leiden tot gelijk blijvende lasten.
  3. Het aantal taken van het waterschap blijft gelijk of neemt zelfs toe. Een grote uitdaging dus voor de (nieuwe) waterschapsbestuurders om hierin het voortouw te nemen.

En daarmee voel ik me ook medeverantwoordelijk voor het toekomstige financiële beleid. Waarom staat de SGP achter het duurzaamheidsbeleid? Om de negatieve gevolgen van ons ongebreidelde energieverbruik de afgelopen decennia voor ons nageslacht te verminderen. Financieel geldt dit ook zo. Bij de voorjaarsnota op 31 mei heeft de heer Oost ook namens mijn fractie gezegd dat er aandacht moet komen voor de komende vervangingsreserves. Bij de risico-analyse op 25 oktober heeft collega De Graaf voorgerekend dat wij, ook als SGP, de risicoscore hoger inschat en dus een hogere weerstandscapaciteit (of wel reserve) nodig is. En daarom ben ik consistent en consequent. De SGP kiest voor scenario 3. Daarmee blijft het zuiveringstarief consistent en wordt de ingezet op vergroten van de reserves. Dat juist de agrarische bedrijven het meest gaan betalen, spijt me oprecht, maar dat is een gevolg van de methode van kostentoedeling. Dat beleid staat met deze begroting niet op de agenda maar hoort thuis bij de voorjaarsnota.

Mevrouw de voorzitter, ik rond af. Door een echte afweging ben ik tot scenario 3 gekomen en op basis daarvan is ook de voorliggende begroting op gezet. De SGP gaat daarom akkoord met de 7 beslispunten waarbij ik bij beslispunt 3 het ingediende amendement steun. Dank aan de organisatie voor het heldere stuk en ik wens u allen de hulp van God toe voor het nieuwe begrotingsjaar 2017.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties